Bookmark and Share     English   

Årsberetning 2009

                                  Bestyrelsens beretning for året 2009

Første punkt:
 Valg af dirigent – bestyrelsen indstiller Ernst Jørgensen - kan forsamlingen acceptere dette valg, eller er der andre kandidater til stede i forsamlingen, som ønsker dette hverv.
 Ernst Jørgensen er valgt som dirigent – hvorfor Ernst har ordet.
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2009.   
 
År 2009 blev rent sejlermæssigt et fornuftigt år. Havnen nåede at få besøg af 956 gæstesejlere i 2009 i mod  (901 i 2008), hvilket ligger tæt det budgetteret - derudover har der været 84  måneds /  vinterlejer i forhold til (98 i 2008)  

30 medlemmer fra kajakklubben under Jordløse Boldklub har betalt 150 kr. plus moms pr. medlem for at bruge havnen.  

Følgende vedligeholdelser og aktiviteter er afviklet på og i havnen i 2009.

2009 blev året hvor Havnen med stolthed blev årets Faldsled beboer, hvilket var stort. Gaven derfor er ophængt i fælleshuset. 
Bestyrelsen har valgt at indkøbe el via Energi Danmark til en pris på 35,3 øre pr. kw.time. Dette har betydet en besparelse på ca. 2000 kr. siden maj.

I foråret blev der afholdt et møde, hvor der var repræsentanter fra Sejl- og kajakklubben, samt fra bestyrelsen.

Temaet for mødet var afvikling af en aktivitetsdag på havnen den 13. juni.

Uheldigvis var det en blæsende dag, hvorfor alle de fastlæggere, der velvilligt havde stillet sig til rådighed, til at give gæsterne en sejltur rundt om øerne, måtte blive i land.

Men der blev lavet bål og bagt snobrød, der var en del sejlads i kajakkerne og der var opsat et bassin, hvori børnene kunne se, hvilke fisk der fanges i danske farvande.

Alt i alt en fin dag hvor vejret ikke var befordrende for fremmødet..
På Pouls initiativ blev der taget luftfoto af havnen – et imponerende resultat. Bestyrelsen har valgt at dele halv skade med Poul om udgiften, da billederne kan bruges til diverse hjemmesider. Poul og Tove har fået lavet postkort. 
Årets fokuspunkt i bestyrelsen har naturligvis været færdiggørelsen af læmolen samt salget af nye pladser, som vi fik i tilgift.

Økonomien vedrørende udvidelsen samt salg af pladser kommer jeg ikke ind på, udover at det er gået langsomt – men ser fornuftigt ud nu, set i lyset af en finanskrise der lige kom på tværs. 

Mere derom under økonomi.
Mange frivillige har erlagt et kæmpe arbejde for at få færdiggjort udenoms arealerne. Vi kan ikke takke nok for den store hjælp, der er blevet ydet havnen.
I vanlig stil og stadig som en ringe tak, vil alle, der har deltaget deri, blive inviteret til spisning i fælleshuset. Ikke noget dyrt og fansi, men lidt godt fra bestyrelsesmedlemmernes kødgryder. Bestyrelsen håber, at alle involverede vil møde op.

Flere har sponsoreret en bænk/ bord ifb. Med etablering af den nye bro og det nye areal

Følgende har sponseret

Q8 Bellinge
Dansk lækagesporing
Havnekiosken
Haarby Karosseri

Dette vil vi gerne på havnens vegne sige tusind tak for.

Alle bænkene har fået påsat et skilt, hvorpå der står, hvem der har sponseret den.
Efter denne kæmpe indsats der var erlagt ifb. med udvidelsen af havnen, var det bestyrelsens håb, at vi roligt kunne gå en ny sæson i møde, hvor arbejdet på havnen ikke skulle beslaglægge alt for meget tid, men det skulle dog hurtigt vise sig, at der gjorde bestyrelsen regning uden vært.
Efter skibene var lagt, meddelte alle vognmændene kollektivt, at hvis der skulle tages skibe op her i efteråret, krævede dette ”lige” etablering af en ny betonklods.
Optimistisk gik Ernst og en del frivillige atter i gang med at slå den gl. cementklods i stykker, men efter veludført arbejde, truede nye udfordringer.
Det stod hurtigt klart for bestyrelsen, at en ny og tung udgift ville komme til at belaste regnskabet i 2009, da pælene, som cementklodsen hvilede på, stort set ikke var eksisterende.
Som alle er bekendt med, kommer en ulykke jo sjældent alene og efter boringen af pæle fundamentet samt støbningen af en ny betonklods, var der ”lige” en kajkant, som krævede mere end engang linolie, for at holde vinteren over. Igen stillede flere frivillige op og fik i løbet af et par hårde arbejdsuger lavet en ny kajkant af det flotteste træ. 

Der er søgt mange fonde vedr. midler til bygning af et nyt hus ved det nye areal.

I alle ansøgninger er det økonomiske grundlag frivilligt arbejdskraft – hvilket er fastsat til en værdi på ca. 400.000 kr.

I opgangs tider har dette altid været et godt argumentet – men her i krisetiderne – er tilbagemeldingen fra 5 fonde, at vi skal erlægge en plan for medfinansieringen i kolde kontanter – for nuværende afventer jeg svar fra Frilufts rådet – og krydser fingrer for at de uden videre vil bidrage med et par hundrede tusinde – så jeg kan melde dette tilbage til de andre fonde – og på den både få adgang til de store pengetanke fonderne har.
Trygfonden er søgt om hjertestartede. Såfremt de skal imødekomme os, skal vi udpege, to personer, en fra havnen og en fra byen der vil være ” fader”. Denne rolle indebærer at man skal være kontraktperson. Bestyrelsen anmoder om at folk der vil påtage sig denne rolle, kontakter undertegnede.    

Der har i januar mdr. 2010 været afholdt møde med sejl- og kajakklubben om flydebroen, hvorfra optimistjollerne og kajakkerne sættes i vandet.

Aftalen blev, at den gl. sættes i stand og et medlem af kajakklubben søger fondsmidler til at indkøbe en færdigbygget flydebro.

Indtil da, vedligeholdes den gl. flydebro inden for en økonomisk ramme, som havnens økonomi kan bære. 

Vedrørende bestyrelsens arbejdsindsats vil vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi ikke er en aflønnet bestyrelse. Dette betyder, at havnen som forening/ forretning ikke kan forvente, at bestyrelsesarbejdet går forud for alt andet.

Vi er flere, der fortsat er på arbejdsmarkedet, har familie og venner som kræver vores opmærksomhed. Ting som kommer forud for arbejdet i bestyrelsen.
Er der nogen, der mener, at vi som medlemmer af bestyrelsen prioriterer forkert – må folk give os en tilkendegivelse derom – og den naturlige konsekvens vil være, at det kun er folk, der er færdig på arbejdsmarkedet, der kan varetaget opgaven at sidde i en bestyrelse som havnens.
 
 Alle sejl vil blive sat ind på at få havnens hjemmeside op at stå – www.faldsledhavn.dk.
 
I vanlig stil og i samarbejdet med beboerforeningen blev der igen i 2009 afviklet havnefest problemfrit på havnens areal.
 
Poul og Ernst har stået for den daglige drift og vedligeholdelse af havnen – og med hjælp fra en Gitte, der har gjort rent. Dette er sket til bestyrelsens store tilfredshed.
Samarbejdsaftalerne er derfor indgået igen for 2010 med tak for indsatsen i 2009. 
Bestyrelsen har netop fornyet aftalen med polar is vedr. leje af kiosken – og igen for en periode på 5 år.

Og som alle nok kan regne ud, fortsætter Tove/ Poul i kiosken.

Bestyrelsen vil ligeledes give dem en tak for indsatsen, da det har været en fornøjelse at have dem som bestyrer af kiosken.

Jørgen Bo har valgt at stoppe efter rigtig mange år i bestyrelsen – en stor tak for alt det arbejde, du har erlagt igennem mange år. Du har heldigvis lovet fortsat at komme forbi med en pensel og en bøt maling- hvilket vi er glade for.

 

 

 

 

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com