Bookmark and Share     English   

årsberetning 2012

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

År 2012 blev rent sejlermæssigt igen et ringe år hvor vi oplevede at flere gæstesejlere var blæst inde i flere dage.
Havnen nåede dog at få besøg af 786 gæstesejlere i 2012 imod 880 i 2011, - der har dog heldigvis været 144 månedsleje i forhold til 80 i 2011 hvilket pynter på indtjeningen.

30 medlemmer fra kajakklubben under Jordløse Boldklub har betalt 175 kr. plus moms pr. medlem for at bruge havnen.

Følgende vedligeholdelser og aktiviteter er afviklet på og i havnen i 2012.

De sidste mangler ved bro5's forlængelse er udført.
Reparationen af afviserværk ved enden af bro 4 er udført.
Afviserværker ved bunkerbroen er etableret.

Fyns Trykluftcenter har lavet et eftersyn samt reparation af kompressoren.
Millinge Maskinstation har repareret glaciset ved optimist broen.
Beklædningen på bagsiden af herretoilet og forsiden af kompressorer huset er udskiftet.

Poul og Kaj har stået for den daglige drift og vedligeholdelse af havnen – Ernst har passet det grønne område på havnen og Gitte/ Brian har gjort rent. Dette er sket til bestyrelsens store tilfredshed.

Med ansættelse af heltidsbeskæftiget havnefoged, siger vi farvel og tak til Gitte og Brian samt tak til Ernst.

Ide`gruppen vest fik samlet ind til 2 hjertestartere og da de modtog midler fra Nordea til indkøb af skabe til 3 hjertestartere besluttede bestyrelsen at lade havnen indkøbe en hjertestarter, som nu er placeret i et skab på havnefogedkontoret.

Bestyrelsen har via hjemmesiden og ved opslag i fælleshuset tilbudt fastliggere et kursus i brugen af hjertestarterne, hvilket der ikke været udvist stor interesse for. Men da kurset ikke er afviklet endnu, skal man endelige ikke holde sig tilbage med at tilmelde sig her i aften eller ved at kontakte Hans

 

Landzonetilladelse:

Havnen fik en landzonetilladelse til opsætning af et tankanlæg til diesel. Bestyrelsen har dog store betænkeligheder ved at have mange liter diesel stående på havnens område, da det må antages at dette kan friste svage sjæle til at erlægge havnen op til flere besøg om natten. Økonomien ved etablering af tankanlæg er meget skrøbelig, hvorfor bestyrelsen anbefaler at etablering sker af tredje part

Landzonetilladelsen gælderfor3 år, hvorfor det har ikke noget hastværk, at finde en tredje part til at stå for etablering/ salg af diesel.

 

Håstrup SPAR har i 2012 venligst hentet gæstesejlere på havnen og kørt dem tilbage efter endt handle tur i butikken – et tiltag Poul skaffede havnens gæster og som faldt i god jord. Bestyrelsen håber at dette sker igen i år, da det var et fantastisk tilbud.

 

Kloakering:

Kaj har deltaget i vandværkets generalforsamling hvorkommunens planer om ændring af kloakeringen af en del af Faldsled, blev fremlagt. På generalforsamlingen vedtog at nedsætte et tre mandsudvalg hvor Knud Erik, Helge og kaj deltog, som skulle fremkomme med et alternativt forslag.
Forslaget forudsatte en etablering af en ny afvandingsledning fra Assensvej via ”Kærlighedsstien” og havnens sydlige del til et underjordisk regnvandsbassin indenfor landfæstet til ”optimistbroen”. Herfra føres en ledning til bugten ved det sydvestlige hjørne af molen langs bro 5. De nuværende udløb til inderhavnen og havnen mellem bro 4 og 6 afskæres til den nye ledning.

Da havnen have en klar interesse i dette forslag, blandt andet for at undgå risikoen for forurening af havnen fra de nuværende udløb, besluttedes det at meddele kommunen, at havnen kan støtte arbejdsgruppens forslag.

Afgørelsen blev, et forbilledligt samarbejde, imellem havnen, beboerne og kommunen til fordel for det alternative forslag.

 

Forbundet af lystbådehavne i Danmark:

Bestyrelsen har valgt at blive medlem at Flid igen da jurist bistand

Helle og Bent, deltog i et efterårs seminar i Flid. Fokus var specielt online booking og certificering som ”sikker havn”. Prisen for deltagelse i online booking blev 4000 kr. incl. markedsføringsbidrag.

Bestyrelsen afventer stillingstagende til deltagelse deri.

I forbindelse med certificering, er det blevet undersøgt om det kunne give havnen problemer, såfremt havnen ikke blev certificeret, hvilket det ikke gør.

Siden 2012 har danske havne kunnet opnået en certificering som ”Sikker Havn”. Formålet med en certificering er at højne sikkerheden i den enkelte havn og synliggøre dette for omverdenen og i markedsføring af havnen bl.a. via et certifikat samt et flag med projektets logo. 

Certificering er ikke et ”must” og det er desværre rasende dyrt at gennemføre, hvorfor bestyrelsen er afventende ifh. Til certificering, ene og alene på grund af økonomien

Bestyrelsen har i forbindelse med drøftelse om sikkerheden fundet flere forbedringer som vil blive gennemført når foråret kommer.

Landstrøm om sommeren:

Rigtigt mange af medlemmerne er flinke til at tage deres landstrøm fra når de forlader deres båd om sommeren. Men der er også mange der ikke gør det, hvilket vi gerne vil bede alle medlemmerne om at gøre dette fremover, både af økonomiske grunde og ikke mindst af sikkerhedsmæssige grunde.

 

Havnefogedstilling

Bestyrelsen valgte at slå den nye stillingen op som havnefoged i efteråret og som det tidligere er informeret ud på hjemmesiden, kom der 40 ansøgere hvoraf 6 var til samtale.

Resultatet af samtalerne blev at Poul fik stillingen, da han klart var den bedst kvalificeret blandt ansøgerne.

Bestyrelsen kan ikke fortænke medlemmer, der mener, at den proces både var dyr, langsommelig og unødvendigt, når Poul forinden havde tilkendegivet interesse for at søge stillingen.

Den holdning er vi dog langt fra i bestyrelsen enig i, da vi som bestyrelse, ved at lade processen ske, kan garantere medlemmerne, at den bedst kvalificerede fik stillingen..

Hans, Bent og Kaj var i ansættelsesudvalget hvilket de gjorde rigtigt godt.

 

Bestyrelsen vil gerne takke Poul for samarbejdet igennem årene og se frem til at du varetager alle opgaverne på havnen, fremadrettet

 

Der er foreløbig konstateret behov for løsning af flg. anlægsarbejder:

  • Udbygning af mastestativet.
  • Oprensning af diverse sten fra havnebassinet.
  • Fender træ ved Illums plads.
  • Udskiftning af flydebro.

I vanlig stil og i samarbejdet med beboerforeningen blev der igen i 2012 afviklet byfest problemfrit på havnens areal.

Der har været afholdt møde med repræsentanter for Faldsled Havn og repræsentanter for kajakbestyrelsen under Jordløse Boldklub hvor de blandt fik lov til at udbygge kajak huset.

Kajakklubben satte broen i stand i 2012 så den kunne holde endnu en sæson, hvilket bestyrelsen gerne takke for, da de gjorde en kæmpe indsats for at få broen ved optimistpladsen, gjort brugbar i sæsonen 2012.

Ved sæsonens afslutning fandt Hans og Poul elementer til en ny flydebro som bliver forsynet med belægning og udlagt når arbejdet er færdigt.

Pladssalg:

Aktiviteten er hos os som resten af landet meeeeget lav. Dette har ikke økonomiske konsekvenser for havnen da vi ikke behøver at omsætte pladserne for at magte økonomien til den daglige drift.

Kiosken:  

Polar Is har forpagtet kiosken ud til Anne og Ib Christensen . Bestyrelsen ser frem til at samarbejdet og byder velkommen til. Under eventuelt vil Anne give en kort præsentation.

Der er fortsat brug for medlemmernes velvillighed til at løse små opgaver på havnen og betalingen for en indsatsen, er stadig bespisning i fælleshuset.

Elektronisk kommunikation fremadrettet:

Da det er bestyrelsens mål, at udvide kommunikationen pr. e-mail, opfordres I til at oplyse Jeres e-mail adresse. Send en e-mail til faldsled.havn@gmail.com indeholdende plads nr., navn, adresse og telefon nr. For de medlemmer, der ikke har adgang til e-mail vil kommunikationen fortsat foregå pr. brev.

Medlemmerne kan altid føre sig a jour på havnens hjemmeside- hvor der bliver lavet links på forsiden, hvis der er lagt nyt ind i diverse mapper.

Overstående ønskes gennemført for at spare på papirforbruget, porto og kopiering af alle dokumenter der skal tilgå medlemmerne.

Bestyrelsen agter ved næste års generalforsamling at fremsætte forslag til vedtægtsændring, så det tillades, at medlemmer med lejekontrakt kan indkaldes til generalforsamling enten pr. e-mail eller pr. brev.

 

 

Afslutningsvis vil bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en god sejlersæson med masser af solskinstimer og passende vindstyrke.

Det var ordene for denne gang.

 

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com