Bookmark and Share     English   

Årsberetning 2014

                                
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

I 2014 døde Tage Madsen på plads 112. Et medlem, der i den grad, har erlagt arbejde på havnen. Tage har ligeledes siddet i bestyrelsen igennem mange år. Tage elskede livet på havnen og hans iver for at ville havnen det bedste have været storslående. Ære være hans minde

Der ud over er Erik Lindby på plads 146 afgået ved døden. Ære være hans minde.

År 2014 med en helt fantastisk varm sommer.
Havnen nåede at få besøg af 914 gæstesejlere i 2014, imod 864 i 2013 - Der har været 100 månedslejer incl. vinteropbevaring på land i 2014 imod 82 månedsleje 2013
30 medlemmer fra kajakklubben under Jordløse Boldklub har betalt 175 kr. plus moms pr. medlem for at bruge havnen. Prisen er hævet til 200 kr. pr. medlem i 2015

Følgende vedligeholdelser og aktiviteter er afviklet på og i havnen i 2014.
• Fælleshuset har fået Tv med tv kanaler fra boxer.
• Der oprettet ” byt en bog” reoler i fælleshuset. Er der medlemmer der ligger inde med bøger på tysk og engelsk, er havnen den glade modtager deraf.
• Stenmole mellem bro 4. og 6. er renoveret.
• Stophane til vand ved bro 5 er udskiftet.
• Ellers alm. vedligeholdelse af diverse opgaver.
• Tagsten på fælleshus fastgøres/udskiftes. Stormskade

Poul og Kaj har i samarbejdet stået for den daglige drift og vedligeholdelse af havnen.

Der er foreløbig konstateret behov for løsning af flg. anlægsarbejder:
• Forventer udskiftning af enkelte planker på broer.

Indkøbsmulighed: 
Håstrup SPAR har igen i 2014 venligst hentet gæstesejlere på havnen og kørt dem tilbage efter endt indkøb i butikken – et tiltag som Bestyrelsen håber fortsætter igen i år, da det er et fantastisk tilbud, som gæstesejlerne har været dybt imponeret over.

Landstrøm om sommeren:
I havnens reglement punkt D3 står der:
Der må ikke være tilsluttet landstrøm til båden, når man ikke opholder sig på havnen.
Og at dispensation kun kan gives af havnefogeden.
Samt at landstrøm ikke må anvendes til opvarmning af både.

På generalforsamlingen i 2014 blev der fremsat forslag om opsætning af bi- målere på elforbruget. Et forslag som bestyrelsen lovede at overveje samt undersøge.

Overstående blev behandlet på bestyrelsesmødet den 25 marts hvor bestyrelsen vedtog at den nuværende ordning skal opretholdes.
Det vil sige:
• At når bådenden forlades skal elstikket udtages af el - standerne
• At ved behov for batteriopladning eller andet nødvendigt formål kan der træffes aftale med havnefogeden om at stikket kan blive siddende i og hvor længe dette er nødvendigt , selv om båden forlades.
• Ved overtrædelse af disse regler, fjernes stikket af havnefogeden.

Begrundelsen for bestyrelsen beslutning er:
At en væsentlig forøgelse af strømforbrug i forbindelse med accept af bi – målere ikke vil kunne klares med den nuværende elforsyning.

Der ud over er der stadig et sikkerhedsmæssigt aspekt – nemlig kombinationen af landstrøm og en defekt installation på en båd kan medføre brand.

Nu har dette punkt været til drøftelse i flere år – og bestyrelsen har undersøgt priser på en øget kapacitet samt opsætning af standere med bimålere – hvilket viser med alt tydelighed at dette overgår havnens økonomiske formående at skabe de optimale betingelser på dette område
 
Med afsæt i overståenden appellerer bestyrelsen til at reglerne overholdes, herunder at stikket tages ud af standerne når båden forlades og når man sejler fra pladsen

I vanlig stil har beboerforeningen afviklet byfest i samarbejde med havnen. Årets byfest gav anledning til en del interessekonflikter, som efterfølgende krævede mødevirksomhed.

Med afsæt i dette er der lavet en ny samarbejdsaftale, således dette igen kan blive problemfrit.

Overordnet har bestyrelsen forsøgt at optimere samarbejdet med diverse interesseorganisationer, såsom kajak og sejlklubberne, der anvender havnen til deres gøremål, i 2014, hvorfor der er været en del mødevirksomhed med alle interessenterne. Referaterne fra møderne lægges ud på hjemmesiden, så alle kan følge med hvad der indgås af aftaler.
 
På trods af de bedste intentioner, er det svært og kræver mange ressourcer at få samarbejde til at fungere optimalt. Bestyrelsen tager naturligvis hensyn til hvad der er bedst for havnens drift, hvilket ikke altid er forenelig med alles interesserer, hvilket er beklageligt, men tilsyneladende uundgåeligt.
 
Der arbejdes på en ny samarbejdsaftale med Nr. Broby efterskole. De ønsker opbevaringsplads til deres kajakker samt aftale om hensættelses af joller

Havnenetværk:
Bestyrelsen har valgt at blive medlem af havnenetværket for det sydfynske Øhav. Dette for at blive inspireret ifh. Til hvordan man fælles gør området attraktivt, for at øge salget af pladser samt besøgstallet af gæstesejlere.
 
Der er ingen tvivl om at havnene rundt omkring slås med store udfordringer ifh til salg af pladser.
I havnenetværket mødes havnefogederne indimellem og udveksler erfaringer.
 
Et tiltag der måske kan vise sig relevant for Poul og bestyrelsen.
Bestyrelsen har valgt en prøvetid på år, for at se om det er pengene vær at være medlem.

Pladssalg:
Ventelisten er lig andre havnes, historisk kort, hvilket medfører en længere ventetid for salg af pladser end vi en vandt til.

Manglende brug af ens plads:
Bestyrelsen budgetterer ifh til reglementet med at fremleje pladser, når pladsejere ikke har deres båd lagt i. Så kære medlemmer, lægger I ikke jeres båd i en sæson, så fortæl venligst det til Poul, så han måske kan fremleje jeres plads. Med øget fleksibilitet fra alles sider, kan vi bedre komme igennem den krise der stadig hersker.

Etablering af nyt offentligt toilet.
Der er påbegyndt et samarbejde med Faaborg – Midtfyn kommune i sommeren 2014, om etablering af et nyt offentligt toilet.
Det er aftalt, at dette etableres i forlængelse af herrernes badefaciliteter. Kommunen har lavet tegningerne og forslaget har været forelagt de øverste myndigheder. Sagen er for nuværende til høring i skov og naturstyrelsen og når den kommer tilbage derfra skal der laves høring ved lodsejerne. Kommunen overvejer om der skal laves en midlertidig foranstaltning eks. opsætning af en toiletvogn for at Kiosken kan leve op de krav levnemiddelskontrollen stiller op for dem. 

Ellers venter vi blot på den endelige godkendelse af projektet – samt en aftale om hvorvidt udgiften til dette skal deles imellem havnen og kommunen eller om kommunen påtager sig det økonomiske ifb. med udvidelsen. Kommunen er orienteret om, at det presser sig på med at få et nyt offentligt toilet opført, da det ” nuværende offentlige toilet” skal bruges af kiosken.
Kommunen er orienteret om, at såfremt de påtager sig hele udgiften ved byggeriet, skal de overdrage bygningerne til Faldsled havn, da havnen ejer alt hvad der er bebyggelser på havnens areal.
Udgangspunktet er at huslejen kommunen vil blive opkrævet stiger jo større andel havnen skal afholde af byggeomkostningerne.

Den økonomiske del er vigtigt at få afklaret, da vi sideløbende har søgt fonde om etablering af nye badeforhold ved bro 4-6 – som også kræver midler som aftalt på sidste generalforsamling.
Fondene ønsker et byggeår før de bevilger støtte til projektet.
Skal vi deles om udgiften til det offentlige toilet med kommunen er det bestyrelses opfattelse, hensigtsmæssigt økonomisk, at udsætte det andet byggeri til 2016.
 
Frivillig arbejde: 
Der er fortsat brug for medlemmernes velvillighed til at løse små opgaver på havnen og betalingen for en indsatsen, er stadig ” lønudbetaling” i fælleshuset, en gang årligt.
Havnens drift hviler fortsat på frivillig hjælp – og bestyrelsen kan konstatere at det er de samme personer der år efter år stiller op og giver en hånd med.
Det er ingen hemmelighed at gennemsnitsalderen er høj, på trods af at flere yngre har meldt sig, i det faste korps af frivillige – dette giver nogen begrænsninger ifh. til opgaveløsning af de mange opgaver der er på havnen.
Vi har i den grad brug for at den ”yngre” del af pladsejerne nu melder sig under fanerne og giver et nap med. Kan det ikke lykkes at få skabt et yngre korps - kan vi inden for få år imødese et kæmpe behov for at entrere med håndværkere til de tungeste opgaver – hvilket betyder en øget belastning på driftsbudgettet.
At stille sig til rådighed betyder ikke at man selv skal ha` sit eget værktøj med eller eksempelvis lægge båd til en opgave. Det er bestyrelsens opfattelse at ingen frivillige skal have omkostninger ved at give en hånd med.
Havnen vil gerne være vært ved rundstykke/ kaffe eller håndmad / øl, alt efter tidspunktet på dagen hvor arbejdet udføres.
Der ud over bruger Bestyrelsens i særlige tilfælde at ”honorere” med en lille erkendtlighed, såsom henlæggelse af en jolle, uden beregning, som blandt andet udlånes til arbejde på broerne. Dette bør ikke anfægtes af andre medlemmer i stedet bør vi alle udvise større taknemlighed over for dem, der til fælles glæde, udfører et godt stykke arbejde på havnen.

Elektronisk kommunikation fremadrettet:
2014 Blev året hvor elektronisk kommunikation til medlemmerne blev indført - der er kun ganske få medlemmer der ikke har en mailadresse for nuværende.
Dette betyder selvfølgelige at medlemmerne skal tjekke deres mail særlig ved årets begyndelse, da indkaldelse til generalforsamling, regnskab samt opkrævning bliver sendt via mails.

Teknisk beskrivelse af havnen:
Bestyrelsen samt havnefogeden, er ved at lave en brugervejledning i form af beskrivelse over de forskellige faciliteter der er på havnen, omfattende materialer, maskiner, specifikationer, leverandørlister samt formulering af logskema m.v. Herved skulle det blive lettere fremadrettet, at overtage en plads i bestyrelsen og engang om åre at bliver den ny havnefoged.

Internet på hele havnen:
Det lykkes ikke sidste år at få de tekniske ting hjem der skulle bruges for at etablere internet til alle på havnen. Men Med Pouls hjælp har vi fundet et andet firma som kan opsætte det i år – dette betyder at dette gerne skulle fungere ved sæsonstart.

I og optagning af både:
Dette kan kun som angivet i reglementet, ske ved kajen ved den anlagte plads til formålet, der kan modstå den belastning dette giver. Alternativet for bådvogne med mindre joller, kan i og optagning ske via ophalerspil ved slæbestedet.
Der gælder de samme regler for alle uanset størrelse på ens båd. Isætning og optagning med kran sker på sikret område, ved mastekranen.

Master:
I forbindelse med storme, kan vi konstatere, at folk ikke har fastgjort deres master til mastestativet samt ikke mærket masterne med navn og plads nr.
Dette GÅR ikke. Falder en mast ned der ikke er mærket med navn – og den skader andre master på vej ned eller lander oven på en, står dem/ de der har fået skadet deres mast – med et problem ifh. Til at få erstatning.
Eventuelle erstatningskrav kan ikke påføres havnen og er ene og alene et anliggende imellem medlemmerne. Det er ej heller havnefogeden eller bestyrelsens ansvar at finde evt. skadevolder.

Vandretur ” Fjællræven Classic:
Den legendariske vandretur Fjällräven Classic som er en 75 km vandring langs Øhavestien på Sydfyn blev afviklet fra Faldsled havn. Et helt fantastisk angenemt – hvor flere hundrede personer deltog. På trods af, at der var imellem 150 – 200 personer hver dag som startede vandreturen fra havnen, gav dette ingen problemer.
Bestyrelsen har modtaget megen ros for den måde de blev modtaget på af havnefogeden, og vil gerne fremadrettet samarbejde med Faldsled havn.
De 18. juni i år vil der igen blive afviklet Fjællræven Classic.

Visens skib:
Det var planlagt at ”visens skib” skulle anløbe Faldsled havn i sommeren 2014, men på grund af lavvande måtte dette sejle videre til Faaborg.
Heldigvis er der allerede nu, planlagt et nyt forsøg. Det betyder at ”visens skib” anløber Faldsled havn den 13. juli 2015.

Sankt hans aften:
I vanlig stil blev der afviklet Sankt hans aften på havnen. Vejret tillod ikke at bålet blev antændt da der var nedlagt forbud fra brandinspektøren på grund af blæst og tørke at tænde bålet.
Men ellers en tradition som har vist sin berettigelse, da fremmødet er stort.

Kommandoveje
Det ville være hensigtsmæssigt at pladsejere ikke kontakter flere bestyrelsesmedlemmer om det samme emne. Gør man det, vil man venligt men bestemt blive bedt om at kontakte rette vedkommende. Er man eks. interesseret i at sælge eller købe en plads sker dette ved henvendelse til den pladsansvarlige i dette tilfælde Hans ( Poul).
Bestyrelsen oplever gang på gang at et medlem ringer rundt for at få afprøvet ens synspunkter. Men dette hjælper ikke - det svar man får ved at følge kommandovejen kan man være nok så utilfreds med, men det ændres ikke andre bestyrelsesmedlemmer.
Som pladsejere kan man jo altid møde op på generalforsamlingen, enten med et forslag eller for at få en drøftelse af konkrete problemstillinger.

Forslag fra medlemmer:
Bestyrelsen har modtaget flere forslag om, at etablere pladser til autocamper. Dette har bestyrelsen valgt at efterkomme hvorfor der fra den 1. april vil være 6 pladser der kan lejes ud. Prisen er fastsat til 110 kr. pr. døgn

Der bliver opsat vaskemaskine og tørretumbler i damernes baderum ved sæsonstart - også et forslag fra medlemmerne

Tak til havnefogeden.
Bestyrelsen vil igen i år gerne rette en stor tak til Poul for et glimrende samarbejde og en god indsats. Det er en fornøjelse at se en så velplejet havn.
Men igen vil bestyrelsen minde alle om at Poul ikke står til rådighed døgnets 24 timer samt at du Poul skal passe bedre på dig selv.

Tak til Kiosken:
Bestyrelsen vil gerne takke Anne og Ib Christensen at for indsatsen i 2014 og ikke mindst den fleksibilitet i har udvist til stor gavn for havnens faste brugere og gæstesejlere.

Afslutningsvis vil bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en god sejlersæson med masser af solskinstimer og passende vindstyrke. Det var ordene for denne gang.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com