Bookmark and Share     English   

Beretning fra 2015

Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

I 2015 døde Birgit Andersen, fra Hillerslev selvskabslokaler. Birgit har igennem årene leveret fantastisk mad til vores ”lønudbetalingsfest til de frivillige der har erlagt arbejde på havnen. Birgit vil være savnet både som ”madmor” og som et kært og kendt medlem af havnen - Ære være hendes minde

Jørgen Heidemann har desværre også mistet sin kone, Ditte, ære være hendes minde.

Efter en noget blæsende sommer fik havnen i 2015 besøg af 784 gæstesejlere, imod 914 2014 - Der har været 121 månedslejer incl. vinteropbevaring på land i 2015 imod 100 månedsleje 2014.
68 autocampere har parkeret på havnen i 2015 hvilket er et glimrende resultat, da det er første år at denne mulighed har eksisteret.
30 medlemmer fra kajakklubben under Jordløse Boldklub har betalt 200 kr. plus moms pr. medlem for at bruge havnen.

Alt i alt et resultat der viser med al tydelighed at der skal tænkes alternativt ifh til indtjening fremadrettet.
Tiltaget med autocampere, hvor de 68 parkeringer der har været, har været med til at løfte indtjeningen, da de betaler det samme som en gæstesejler, nemlig 110 kr.pr. nat

Indtjeningen på vaskemaskinen er på 1080 kr. hvilket også må siges at være en fin indtjening da dette svarer til ca. 10 gæstesejlere

Ligger vi den samlede indtjening sammen svarer det til 862 gæstesejlere - godt nok et mindre antal end 2014 men stadig et rimeligt resultat, målt ifh. Til hvad havne omkring os oplever af nedgang ifh. til indtjeningen.

Følgende vedligeholdelser og aktiviteter er afviklet på og i havnen i 2015.
Løbende udskiftning af planker på broerne, efter behov.
Nyt tag på kajak huset.
Renovering af udløbet af overfladevand ved kiosken.
Nyt elkabel til byfest m m, (Betalt af beboerforeningen).

Der er foreløbig konstateret behov for løsning af flg. Anlægsarbejder i 2016:
Fortsat løbende udskiftning af planker på broerne.
Renovering af anløbsfendere langs molen (brædderne er på lager)
Pladsen ved kiosken renoveres efter opgravning
Eventuel nyt tag over terrassen ved kiosken. (Kræver en ny drøftelse)
3 nye el – standere ved bro 6, tavle og kabelarbejde samt flytning af andre standere til bro 4. Arbejdet er igangsat.

Der arbejdes med at finde en anden måde/ sted at opbevare master på – indhegnet og dermed under lås. Dette er et ønske sejlklubben er fremkommet med på vegne af mange medlemmer, da tyveri fra masterne er det sidste nye.

Poul og Kaj har i samarbejdet stået for den daglige drift og vedligeholdelse af havnen, hvilket har været yderst tilfredsstillende.

Indkøbsmulighed:
Håstrup SPAR har igen i 2015 venligst hentet gæstesejlere på havnen og kørt dem tilbage efter endt indkøb i butikken – et tiltag som bestyrelsen håber fortsætter igen i år, da det er et fantastisk tilbud, som gæstesejlerne har været dybt imponeret over.

Landstrøm om sommeren:
Måleraflæsning viser heldigvis et mindre forbrug af el hvilket blandt andet kan forklares med en større opmærksomhed fra pladsejerne ifh til forbrug i almindelighed, tak for det – men årsagen er ligeledes, at kompressoren kun har brugt 320 KW.i 2015. Når denne kører bruger den ca. 200 kw. pr. døgn, hvorfor vi er vældig tilfreds med at der ikke er isvinter i sigte. Det der er sparet er jo bekendt tjent !!!!

Bestyrelsen har behandlet ønskes om at være tilkoblet landstrøm af flere omgange. På sejlklubbens foranledning har vi bla. været i kontakt med andre havne som har indført brugerbetaling af el.
Efter mange overvejelser om hvilken model der skal tages i anvendelse er bestyrelsen blevet enige om at de medlemmer der ønsker deres stik i permanent om sommeren kan ved at betale et engangsbeløb foreløbig på 500 få udleveret et mærke som man kan sætte på ens stik. Dog er betingelsen for dette, at man tager imod tilbuddet fra sejlklubben om at få tjekket ens elinstallationer/ stik, således havnen har sikkerhed for at der ikke bruges stik/ ledninger der i værste fald kan blive op overhedet. HFI relæ er påkrævet samt at stikket der anvendes skal være godkendt.

Sejlklubben har tilkendegivet at de vil bestille en elektriker og betale kontrollen af installationerne på alle skibene, hvilket er tilbud man dårligt kan takke nej til, da det øger ens egen og andres sikkerhed væsentligt.

Tilkøb af strøm betyder ikke at dette må bruges på el- opvarmning, da dette er rasende dyrt hvorfor 500 kr langt fra dækker udgiften til dette.
For dem der ikke tilkøber denne ordning gælder der fortsat den gl. regel om at man max må lade i et døgn, og efter aftale med havnefogeden, som derefter tager stikket ud.
Overstående løsningsmodel er stort set omkostningsfri for havnen – og skulle gerne tilfredsstille alle brugere på havnen.
 
Byfest 
I vanlig stil har beboerforeningen afviklet byfest i samarbejde med havnen.

Årets byfest gav ikke anledning til problemer, hvilket var en rigtigt god oplevelse.


Møder afholdt med andre interessegrupper på havnen.
Året er gået med at afvikle samarbejdsmødet med alle interessegrupper på havnen, hvilket har været en yderst behagelig oplevelse. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler som gør det nemt fremadrettet at få samarbejdet til at fungere. Det er vigtigt for bestyrelsen at alle gamle stridheder henlægges for bestandigt og at vi alle se fremad ifh til at få samarbejdet til at fungere. Referater og samarbejdsaftaler er henlagt på havnens hjemmeside så alle medlemmerne kan følge med i vores gøren og laden

Nyt tilbud til den kvindelige del af pladslejerne:
Da sikkerhed er noget der ligger os dybt på sinde, har jeg lavet en aftale med Anders fra sejlklubben, om at deres medlemmer vil være behjælpelige med at lære os kvinder at sejle vores båd i havn, såfremt uheldet er ude og vores mænd ikke kan gøre dette.
Det betyder i praksis at vi kvinder kan få tildelt en person, som sammen med os indøver at sejle båden sikker i havn, uden manden er til stede.
Jeg vil gerne opfordre til at i kvinder overvejer dette finde tilbud, da det jo ikke kun er naboen der bliver bragt i uheldige situationer under sejllads.
Tilbuddet gælder også for motorbådsfolkene.

Pladssalg:
Ventelisten er som i andre havne, historisk kort, hvilket stadig medfører en længere ventetid for salg af pladser end vi ellers plejer.

Vi har valgt at imødekomme et ønske om at etablere en plads ved bro 6 - som bliver 20 meter og hvor pælen fra pladsen ved siden af ikke bliver flyttet med ud - Pladsen anses som en kajplads

Etablering af nyt offentligt toilet.
Der blev påbegyndt et samarbejde med Faaborg – Midtfyn kommune i sommeren 2014, om etablering af et nyt offentligt toilet da det var besluttet politisk at der fortsat skal være et offentligt toilet på Faldsled havn.

Havnen modtager den 4. feb. en mail fra kommunen, som nu mener ikke at byggeriet kan blive realiseret før i 2018.Jeg på foranledning skrevet til kommunen om vores store utilfredshed med den langsomlighed tingere sker og at de som kommune har en særlig forpligtelse da øhavestien starter og slutter på havnen, hvilket tiltrækker mange mennesker som belaster havne.

Kommunen har derudover besluttet at toiletvognen skal opstilles igen, når tidspunktet passer og vinteren er slut. Til dette er kommunen blevet informeret om ikke er tilstrækkeligt.

Med afsæt i det sagsforløb der har været, beder vi kommunen om aktindsigt i forløbet, hvorefter forvaltningen kontakter os.

De kan fortælle at der i foråret 2017 vil blive bygget et nyt offentligt toilet, hvilket jo i sig selv er en god nyhed – men de får også forklaret at havnen ikke kan servicere øhavestiens gæster med de faciliteter vi har til rådighed, hvorfor vi anser det nødvendigt for kommunen, at finde et andet udgangspunkt for stiens gæster, hvis der ikke bygges faciliteter der matche de rigtigt mange gæster/ vandrede der starter deres vandretur fra havnen.

De fik forklaret det urimelige i at man etablerer en sti som bliver profileret af kommunen, uden de etablere bla. offentligt toilet til at service gæsterne.

Blandt andet bliver de informeret om at havnen denne sommer skal finde parkeringspladser til 600 vandrede, hvilket kræver stor tålmodighed og rummelighed for havnens faste brugere samt giver havnefogeden en arbejdsopgave af de helt store - som der ikke afregnes for. De får indskærpet at dette findes urimeligt.

Kommunen vil igen i dette år opsætte en toiletvogn - her fik de fortalt at kvaliteten af en sådan vogn skal være væsentlige bedre, da vi ikke kan bruge den vakkelvorne vogn vi fik opsat sidste år. Kommunen lovede at de ville finde en bedre vogn.

Frivilligt arbejde:
Der er fortsat brug for medlemmernes velvillighed til at løse små opgaver på havnen og betalingen for en indsatsen, er stadig ” lønudbetaling” i fælleshuset, en gang årligt.

Elektronisk kommunikation fremadrettet:
I 2015 blev der indført ” foreningslet” som et administrativt system. Dette indeholder alle dater vedr. pladsejerne, et opkrævningssystem og et bogføringsmodul. Konsekvenserne af indførsel af dette system var at opkrævningerne kom sent ud da NET og det at få en digital signatur var en kompleks og langsomlig størrelse.

I år skulle dette være problemfrit så vidt at vi har de korrekte mailadresser på medlemmerne – hvorfor vi gerne vil bede om at I husker på havnen hvis I får ny mailadresse. Dette har rigtigt mange været rigtigt flinke til at meddele – tak for det.
Med indføring af dette system er det blevet lidt lettere at være kasserer i havnen.

Internet på hele havnen:
Etablering af dette har ikke været uden problemer, og bedst som vi troede det kørte - slog lynet ned i installationerne, men der vil fortsat blive arbejdet på at forberede kvaliteten deraf.

Vandretur ” Fjællræven Classic:
Den legendariske vandretur Fjällräven Classic som er en 75 km vandring langs Øhavestien på Sydfyn blev afviklet fra Faldsled havn i 2015.

I 2016 vil dette også ske – men bare over flere dage. Den 22. juni bliver det første hold sendt afsted og de kommer retur til havnen igen den 24. Den 23. juni bliver der igen sendt et hold afsted som forventes tilbage på havnen den 25. juni. Der bliver tryk på havnens arealer da der forventes ca. 600 deltagere i år.

Vi må leve med det kaos dette kan give os, da reklameværdien er høj ved at der kommer så mange fremmed på havnen inden for en uge.

Visens skib:
Det er planlagt at ”visens skib” anløber Faldsled havn i sommeren 2016, hvilket vi ser frem til da dette bare var et hyggeligt tiltag på en kold aften i 2015. ”visens skib” anløber Faldsled havn den 10. juli 2016. Det er gratis at deltage.

Sankt hans aften:
På havnens hjemmeside har bestyrelsen søgt efter et par medlemmer der ville stå for afvikling af Sankt Hans aften.

Bestyrelsen kan ikke hvert år stå for denne begivenhed sammen med havnefogeden, da vi jo også indimellem skal i byen på denne aften.
Hvis der ikke inden sæsonens start er fundet tovholdere til afvikling deraf, må konsekvensen være den, at der som udgangspunkt ikke længere afholdes Sankt hans aften på havnen.

Tak til havnefogeden.
Bestyrelsen vil igen i år gerne rette en stor tak til Poul for et glimrende samarbejde og en god indsats. Det er en fornøjelse at se en så velplejet havn.

Kiosken:
Der er indgå ny 5 årig kontrakt med primære is. Anne og Ib åbner kiosken til påske.

Generationsskifte i bestyrelsen.
Da gennemsnitsalderen i bestyrelsen er høj, er det påkrævet at der påbegyndes et generationsskifte, inden medlemmerne skal til at hente bestyrelsen på plejehjemmet.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til at yngre medlemmer melder sig under fanerne. It kendskab og evnen til at arbejde med dette er et must. De seneste år er stort set alt vedr. havnen drift og profilering blevet elektronisk. Havnen står selv for opdateringer af diverse hjemmesider hvor havnen nævnes og havnens egen hjemmeside er mere end velbesøgt, hvorfor lysten til at arbejde med dette skal være til stede.

Havnen er en lille virksomhed som er dybt afhængig af at alle de steder hvor vi nævnes konsekvent føres a jour for at tiltrække kunder til butikken, hvorfor IT kendskab er nødvendigt.

Afgang fra Bestyrelsen.
Vi skal desværre tage afsked med Bent Andersen der har fungeret som sekretær i havnens bestyrelse. Bent har med sin skarpe ”pen” formået at beskrive lange bestyrelsesmøder kort og præcist i referaterne. Tak for indsatsen Bent .

Afslutningsvis vil bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en god sejlersæson med masser af solskinstimer og passende vindstyrke. Det var ordene for denne gang.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com