Bookmark and Share     English   

Beretning fra 2016


Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

Efter en dårlig sommer nåede havnen i 2016 at få besøg af 745 gæstesejlere, imod 784 2015 et ganske anstændig besøgstal særlig når vi måler os med andre havne, hvor vi ligger fint ifh. til gæstesejlere - Der har været 66 månedslejer incl. vinteropbevaring på land i 2016 imod 121månedsleje 2015.

241 autocampere har parkeret på havnen i 2016. Sammenholdt med de 68 autocampere der parkerede på havnen i 2015 er det mere end et glimrende resultat, hvilket vi kun kan tage havnefogeden for da han er eminent til at etablere kontakter til diverse foreninger for autocampere

36 medlemmer fra kajakklubben under Jordløse Boldklub har betalt 200 kr. plus moms pr. medlem for at bruge havnen. Der til kommer at Nr. Broby efterskole ligeledes opkræves for at henlægge 12 kajakker

Tiltaget med autocamperne, hvor ikke mindre end 241 autocampere har parkeret i 2016 er med til at give havnens et kæmpe løft ifh til samlede indtjening, da de betaler det samme som en gæstesejler, nemlig 110 kr.pr. nat

Indtjeningen på vaskemaskinen er ligeledes støt stigenden der er solgt 61 vask i 2016

Følgende vedligeholdelses opgaver og aktiviteter er afviklet på og i havnen i 2016.
• Pladsen ved kiosken er renoveret efter opgravning.

• Bestyrelsen har tilbagekøbt plads 106, da omkostningerne ved at gøre den plads anløbsklar ved at uddybe pladsen, ville overstige pladsens faktiske udlejningspris.

• 3 nye el – standere ved bro 6, tavle og kabelarbejde samt flytning af andre standere til bro De gl..elstandere fra bro 6 er sat på lager som reserve indtil videre.

• Fælleshuset har fået nyt køkken.

• Havnens tømmerflåde er renoveret.

• Der er bekostet en del penge på at optimere Internetforbindelsen på havnen.

• Havnen er blevet matrikuleret – hvilket har været ret bekosteligt. Farvandsdirektoratet gjorde pludselige opmærksom på via mail at havnen have tiltaget sig søterritorium (at vi på det nærmeste var sørøvere) ifb med etablering af bro 6, hvilket de ikke helt var med på uden dette blev matrikuleret. Er, blev konstateret via satellit.

• Ordensreglementet er sendt til godkendelse i trafikstyrelsen. Bestyrelsen vedkender sig at begået en fejl ved ikke at få de ændringer der har været de sidste par år – godkendt af trafikstyrelsen. Rigsarkivet finder det gl. godkendte ordensregelment frem til os – dog kendes ekspeditionstiden for dette ikke !!!!!

• Der er søgt om byggetilladelse vedr. den allerede etablerede udvidelse af kajakopbevaringshuset. At få lovliggjort dette byggeri har betydet at Erling har måtte først søge om Dispensation fra strandbeskyttelsesloven til beskyttelse af kystområder ved Kystdirektoratet, som er myndighed i sager af den art.
Derefter skal der søges om Landzonetilladelse og når denne er i hus bliver der sendt en byggeansøgning afsted ( er lavet).

Dette eksempel vis med alt tydelighed, at INTET kan bygges på havnens område uden overstående først er søgt. Med disse ansøgninger skulle byggeriet gerne blive lovliggjort i løbet 2017

• Peter og Holger har opmålt pladserne da der opstod et problem med at op til flere pladser var registeret med de forkerte mål (et særlig problem ved bro 3) De nye opmålinger er lagt ind på foreningslet – således pladserne nu er korrekt opført i systemet.

• Peter får lavet et luftfoto over havnepladserne, 2,5 x 1,2 meter med folie på. Så det bliver nemmere at se hvilke pladser der er til salg.


• Erling har der ud over arbejdet intens med at revurdere vores miljøplan som er et lovkrav. Denne er netop blevet godkendt af Miljøstyrelsen.

• Evaluering af formålsbeskrivelsen for Faldsled havn, hvilket er sket på sidste bestyrelsesmøde. Vi skal ha` lavet en ny prioriteret liste over bedringer og vedligeholdelsesopgaver frem til 2019 – Vi skal i den forbindelse være mere realistisk ifh. Til de opgaver der ligger foran os.

• Der er sat nye radiatorer op i fælleshuset

• Palle har sponseret lysarmaturer til fælleshuset - tusind tak for det

Der er foreløbig konstateret behov for løsning af flg. Anlægsarbejder i 2017:

• Tovværket under broerne skal efterses inden bådene kommer i.

• Der er behov for at indkøbe nye stiger gerne med solceller på, så folk kan komme op hvis de falder i vandet

• Fortsat løbende udskiftning af planker på broerne.

• Renovering af anløbsfendere langs molen (brædderne er på lager)

• Nyt vinduesparti i fælleshuset

• Udskift af stolene i fælleshuset ( er bestilt nye da de gl. ikke kunne laves)

• Legepladsen skal efterses og eventuelle fejl og mangler rettes

• Efter omlægning af kloakkerne på havnen har vi et akut problem ifh til Tømming af Kemiske toiletter, da der ikke længere er adgang til vand, hvorfor dette skal løses straks på sæsonen.

• Bekæmpelse af hyben: Miljø og fødevarestyrelsen har meldt krig over hyben roserne - de skal gerne bekæmpes men da dette er næsten en umulighed skal de holdes ned. Hyben roser spreder sig invasivt langs mange af de danske kyster, hvor den fortrænger den naturlige flora. Den er meget hårdfør og har vist sig vanskelig at udrydde.
Miljøstyrelsen har flg. Prioritering af indsatsen pt.
• Forhindre at planten etablerer sig nye steder
• Stoppe spredningen fra etablerede bestande
• Bekæmpe den på så mange voksesteder som mulig

Dette betyder at vi er nødt til at slå hyben hækkende brutalt og Poul kører så tæt på
hækken som muligt for at få slået nye skud ned straks - men på sigt må vi nok
imødese at vi skal ha` hyben erstattet med andre planter

Ud over overstående opgaver har Bestyrelsen har i 2016 lavet en prioriteringsplan for vedligeholdelsesopgaver indtil 2018 for at få fordelt de store vedligeholdelsesomkostninger over flere år – denne vil blive revideret ved førstkommende bestyrelses og lagt ud på hjemmesiden.

Poul og Kaj har i samarbejdet stået for den daglige drift og vedligeholdelse af havnen, hvilket har været yderst tilfredsstillende.

Indkøbsmulighed:
Håstrup SPAR har igen i 2016 venligst hentet gæstesejlere på havnen og kørt dem tilbage efter endt indkøb i butikken – et tiltag som bestyrelsen håber fortsætter igen i år, da det er et fantastisk tilbud, som gæstesejlerne har været dybt imponeret over.

Landstrøm om sommeren:
Der har været registreret en indtægt på 8500 ifb. med tilkøb af landstrøm 24/7 eller sagt med andre ord 17 medlemmer har valgt at tilkøbe strøm.

På sidste generalforsamlingen blev der tilkendegivet fra bestyrelsens side at der ville blive købt bimålere, således prisen for landstrøm kunne blive tilpasses det faktiske forbrug.

Bimålerne har været sat på både hvor der bor lejere hele sommeren samt på både hvor lejere går og kommer til båden. Der er registeret et forbrug på 27 kilowatt timer om ugen på både hvor der bor lejere. På både hvor man tilkobler sig landstrøm om man er der eller ej - brugers 23 kilowatt timer om ugen. Dertil er der pågået en måling på land ( vinter) hvor der bruges 8 kilowatt timer om ugen når kun lade apparatet er tilsluttet.

I prisfastsættelsen af en kilowatt timer har vi valgt at tage udgangspunkt i prisen på campingpladserne – hvor der afregnes med 3 kr. pr. kilowatt timer.

23 kilowatt x med 3 kr. = 69 kr. pr. uge. Tager man udgangspunkt i at man fra 1 maj til udgangen af sep. er tilkoblet landstrøm, er det 22 uger i alt. Regnestykket bliver således, 69 kr x 22 uger = 1518 kr i samlet forbrug, hvorfor bestyrelsen har vurderet at en betaling på 500 kr. er en acceptabel betaling for at være tilkoblet landstrøm i en sæson

Gebyr og renter:
Bestyrelsen har besluttet at opkræve gebyr og renter når det er nødvendigt at rykke for betalingen af kontingent. Dette sker fordi det stort set er de samme medlemmer der mere eller mindre konsekvent ikke betaler deres kontingent til tiden.

I vanlig stil har beboerforeningen afviklet byfest i samarbejde med havnen.
Årets byfest gav ikke anledning til problemer, hvilket var en rigtigt god oplevelse.

Møder afholdt med andre interessegrupper på havnen.
Året er gået med at afvikle samarbejdsmødet med alle interessegrupper på havnen, hvilket har været en yderst behagelig oplevelse. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler som gør det nemt fremadrettet at få samarbejdet til at fungere. Det er vigtigt for bestyrelsen at alle gamle stridheder henlægges for bestandigt og at vi alle se fremad ifh til at få samarbejdet til at fungere. Referater og samarbejdsaftaler er henlagt på havnens hjemmeside så alle medlemmerne kan følge med i vores gøren og laden
 
Trafikale forhold i 2016:
Året startede dybt kaotisk hvor FFV ville lukke fiskerstræde en hel mdr. – hvilket blev forhindret ved hidsig mødeaktivitet både med FFV og entreprenøren.
Det er været en kæmpeopgave for havnefogeden i år at få koordineret de daglige trafikale forhold til og fra havnen, særlig ifh til vognmændene og leverandørerne til kiosken.
Poul har dagligt afholdt møder med entreprenøren, da ingen planer stort har været virkningsfuld eller gældende i længere tid af gangen.
Poul har været en stor hjælp ifb med at få informeret tingene ud til medlemmerne på vores hjemmeside og til beboerne i Faldsled by som er på Facebook.
Poul og jeg har begge dagligt måtte bruge tid på dette – og heldigvis har vi fået megen ros for dette – særlig fra beboerne i Faldsled by som har været os taknemlig for at lægge ændringer løbende ud på facebook.
Heldigvis har autocamperne stadig kunne finde vej ned til os.

Loppemarked:
Vi har valgt at imødekomme ønsket om at Finn igen i år afvikler loppemarked på havnen, da vores vurdering er, at de trafikale forhold var en af årsagerne til den ringe deltagelse fra andre bodejere.

Tilbuddet til den kvindelige del af pladslejerne:
Sidste år introducerede vi et tilbud til den kvindelige part på bådene
Det er lidt træls at der ikke var tilslutning til at vi kvinder kunne lære at sejle vores både i havn, såfremt vores mand skulle blive forhindret i dette. Skulle der være nogen der kunne fristes til det i år - skal jeg nok få det organiseret. I bund og grund handler det om ens sikkerhed når man sejler. Det er jo ikke altid naboen der kommer i en uheldig situation vel

Pladssalg:
Ventelisten er som i andre havne, historisk kort, hvilket stadig medfører en længere ventetid for salg af pladser end vi ellers plejer.
Der sker løbende salg af pladser og nye bliver sat til salg hvorfor resultatet stort set er det samme som sidste år. Vi har for nuværende 12 pladser til salg imod 10.

Etablering af nyt offentligt toilet.
Etablering af nyt offentligt toilet skulle gerne stå klart til påske. Etableringen betales af kommunen som ligeledes er bygherre på dette. Det nye offentlige toilet bliver bygget i forlængelse af herretoilettet.

Frivilligt arbejde:
Der er fortsat brug for medlemmernes velvillighed til at løse små opgaver på havnen og betalingen for en indsatsen, er stadig ”lønudbetaling” i fælleshuset, en gang årligt.

Vandretur ” Fjællræven Classic:
Den legendariske vandretur Fjällräven Classic som er en 75 km vandring langs Øhavestien på Sydfyn blev afviklet fra Faldsled havn i 2016 hvor ca. 600 deltog, hvilket forløb ganske fortræffeligt.. Det er en imponerede organisation der er, står bag afvikling deraf. De efterlader sig ingen spor på havnens område på trods af at 600 mennesker på få timer har været på havnen. Der er bare styr på alt.

Vi har derfor sag ja til at dette igen må afvikles den 28 og 29 juni hvor deltagerantallet forventes af blive af samme størrelse som i 2016

Visens skib:
”Visens skib” anløber igen Faldsled havn i sommeren 2017, hvilket vi ser frem til da dette bare var et hyggeligt tiltag på en kold aften i 2016. ”visens skib” anløber Faldsled havn den 10. juli 2017. Det er gratis at deltage.

Sankt hans aften:
På havnens hjemmeside søgte bestyrelsen sidste år efter et par medlemmer der ville stå for afvikling af Sankt Hans aften.Der var ingen medlemmer der ønskede at stå for dette, hvilket betød at der ikke blev afholdt sankt hans som var annonceret for lokalbefolkningen i Faldsled.

Kajakklubben
Holder åbent hus den 7 maj – de har fået lov til at stille et telt op på plænen.

Autocampertræf:
Ifb med afvikling af byfesten vil der igen i år være autocamper træf - dog forventes der væsentligt flere vogne end sidste år

Kiosken:
Anne er fortsat forpagter af kiosken og åbner denne op den 1. april. I april er der åben i.
Når Anne sælger øl - sker med kapsel på, fordi Anne ikke har spiritusbevilling – det betyder at de indkøbte ikke må drikkes øl på terrassen ved kiosken – eller stående uden for kiosken. Medlemmerne bør efterleve dette, da konsekvensen er alvor ved brug på denne regel.

Tak til havnefogeden.
Bestyrelsen vil igen i år gerne rette en stor tak til Poul for et glimrende samarbejde og en god indsats i 2016.

Der er ved årets start indgået aftale med Poul for året 2017om fortsat at varetager opgaven som havnefoged, dog med undtagelse af rengøringsdelen som bliver varetaget af en ekstern samarbejdspartner. Reduceret arbejdsopgaver som selvfølgelige har haft den konsekvens af lønnen ligeledes er reduceret.

Som alle medlemmerne nok ved er Poul for nuværende er sygemeldt på ubestemt tid, hvorfor bestyrelsen nu er tvunget til at se på driften af havnen fremadrettet, da den form vi har nu, er yderst skrøbelig som opgaven er strikket med en havnefoged.

Særlig opgaven med opkrævning af gæsteleje skal løses således det ikke fremadrettet, er et problem når/ hvis en havnefoged har forfald.

Bestyrelsen har for nuværende ikke en løsning på dette, men prøver at afsøge forskellige muligheder, heri blandt opsætning af automater. Imens vi arbejder videre med opgaven vil gøre brug af et konvolutsystem hvor gæstesejlere skal henlægge deres betaling i og derefter lægge i postkassen - denne model bruges i andre havne uden dette giver anledning til et større indtægtstab ifh til besøgende (gratister)

Såfremt løsningen på den lange bane bliver en form for automatisering af havnen ifh til gæstesejlere må medlemmerne forvente en ikke ubetydelig udgift til dette – hvorfor medlemmerne, når beretningen kommer til afstemning skal være opmærksom på at de samtidig giver mandat til at bestyrelsen kan komme i en situation hvor der skal bruges imellem 100.000 til 200.000 kr på dette .

Afgang fra Bestyrelsen.
Vi skal desværre tage afsked med Kaj Hansen. Tusind Tak for indsatsen Kaj.

Afslutningsvis vil bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en god sejlersæson med masser af solskinstimer og god vindstyrke. Det var ordene for denne gang.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com