Bookmark and Share     English   

Øerne i Helnæs Bugt

Helnæs Bugt byder på mange gode og spændende oplevelser.

Nogle af disse kan du finde i venstre side, hvor de nærmere er beskrevet
 
Tak til Poul Henrik Harritz og Ib Ivar Dahl, der velvilligt har stillet materialet til rådighed.
_______________________________________________________________

Hvor må jeg være?

af Poul Henrik Harritz.
Se mere på www.sydforfyn.dk

Det spørgsmål er der mange der stiller sig selv, når de nærmer sig en af de 50 øer og holme i Øhavet.

De allerfleste holme er jo privatejet - men er der dermed adgang forbudt?

Alle regler om adgang i naturen finder du i naturbeskyttelsesloven. Når det drejer sig om øer og holme, er det især interessant at læse, hvad der står om adgangen til danske kyster:

"Strandbredder og andre kyststrækninger mellem daglig lavvandslinie og den sammenhængende landvegetation er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning. Det er dog tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole, og trække cykler, barnevogne o.l. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden l. april- 30. september skal hunde føres i snor.

Færdsel er dog ikke tilladt på arealer, der inden den l. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed. Det samme gælder forsvarsan-læg og havneanlæg.

På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 meter fra beboelsesbygninger.

Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres."

Du må altså færdes og opholde dig på alle kyster. Du må være fra strandkanten til nærmeste "sammenhængende landvegetation" - det vil sige på selve stranden og hvis vegetationen er planter der er knyttet til et marint miljø må du også gå dér. Se nedenfor.

Der er dog få steder i Øhavet hvor der er ynglefuglereservater i yngletiden, og sådan et reservat trumfer den almindelige, lovhjemlede adgang. Det drejer sig bl.a. om den lille Fiskerholm nordligst i Helnæsbugten. 

Generelt vil jeg opfordre dig til at blive væk fra samtlige ubeboede øer i samme periode. Nogle af reservaterne er 31 år gamle og mange fugle er flyttet rundt siden da. Der er derfor adskillige øer og holme, der ikke er reservater, men i dag har et mere sårbart miljø end reservaterne.

Bemærk, at du må tage kortvarigt ophold. Det betyder, at du må blive der en hel dag - eller en hel nat. Sådan er udtrykket tolket. Du må ikke slå telt op, men gerne overnatte på stranden i din sovepose, evt. med en presenning over.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com