Bookmark and Share     English   

Referat - generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamlingen i Faldsled Havn den 24. marts 2015 i Svanninge Sognegård.

Der var mødt 76, heraf 68 stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent.
Ernst Jørgensen valgtes uden modkandidater.

2. Bestyrelsens beretning.
Formanden Bente Madsen forelagde beretningen, hvori bl. a. nævntes:
-vedligeholdelsesopgaver og aktiviteter, gennemført i 2014,
-bestyrelsens beslutning om at fastholde havnereglementets bestemmelser vedr.
landstrøm,
- situationen vedr. etablering af nyt offentligt toilet,
- behovet for flere yngre medlemmer til frivilligt arbejde,
- bestemmelsen om, at isætning-og optagning af både kun må ske ved azobekajens
betonplade,
-bestyrelsens beslutning om at tillade et mindre antal autocampere på havnen.
Den fulde ordlyd af beretningen kan ses på havnens hjemmeside.

Den efterfølgende drøftelse drejede sig især om bestemmelserne vedr. landstrøm og forbuddet mod at anvende arealet ved bunkerbroen til isætning og optagning af både.
Beretningen blev herefter godkendt uden afstemning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2014.
På grund af kassererens forfald forelagde Sekretæren Bent Andersen regnskabet.
Regnskabet godkendtes uden indsigelser.

4. Bestyrelsens budgetforslag for året 2015 og årligt kontingent.
Bent Andersen forelagde forslaget til budget og til uændret kontingent.
Forslaget godkendtes uden indsigelser.

5. Valg til bestyrelse.
Helle Melgaard og Kaj Hansen genvalgtes uden modkandidater.

6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Kurt Castello Nielsen og Erling Andersen valgtes uden modkandidater. Kurt Castello Nielsen som 1. suppleant.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Erling Andersen og Ernst Jørgensen valgtes til revisorer med Kim Rifsdal som suppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.
Der forelå ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt.
Ingen nye emner.

Ref. Bent Andersen
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com