Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsemøde den 15 november 2012

Bestyrelsesmøde 2012/2013-5, torsdag den 15. november  2012 kl. 19.00 hos Kaj.

Alle medlemmer deltog

Referat fra sidste møde.  Ingen bemærkninger.

Budget og regnskab. Aktuel status fremsendes snarest til bestyrelsens medlemmer.

Pladssalg. Intet væsentligt nyt.

Anlæg. Intet nyt bortset fra, at Kaj tager initiativ til justering af afviserværket mellem bunkerbroen og bro inden næste sæson.

Havnefogedkontrakt samt job- og funktionsbeskrivelse. Oplæg fra Bente og Helle blev nøje gennemgået og justeret.

Bestyrelsens funktioner/kompetancer. Disse forhold i relation til både Havnefoged og til henvendelser fra havnens medlemmer drøftedes.

Frivilligt arbejde og honoreringen heraf. Hidtidig praksis fortsættes i princippet.

Referat fra FLID`s efterårsseminar. Fra Havnen deltog Helle og Bent, der gav et kort referat af seminarets emner, herunder specielt online booking og certificering som ”sikker havn”. Stillingtagen til evt. deltagelse i online booking afventer udspil fra FLID. Certificering som ”sikker havn” udskydes af økonomiske grunde ind til videre, men en tiltrængt forbedring af sikkerhedsforholdene tages op inden næste sæson. Bente undersøger mulighederne for at opnå fondsstøtte.

Eventuelt. Ordinær Generalforsamling tilstræbes afholdt den 18 eller19.marts. Ny kioskbestyrer inviteres til at møde op.

Ref. Bent.

    

 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com