Bookmark and Share     English   

referat - bestyrelsemøde den 1.april 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 1. april kl. 19 på Metalpres.

1. Konstituering af bestyrelsen.
Hans Vinberg: Drift ansvarlig sammen med Palle samt pladsadministrator.
Hans og Erling holder hjemmeside og flids hjemmeside opdateret ifh. til ledige og solgte pladser.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.

3. Forslaget om Aflønning af bestyrelsen (Generalforsamlingens beslutning) .
Bente mener at Som konsekvens af medlemmernes beslutning om ikke at honorere bestyrelsen med kontingent frihed og et mindre beløb til at dække bestyrelsesmedlemmernes udgifter bør der ske følgende ændringer af havnens drift.
• Bestyrelsesmedlemmerne vil fremover ikke udføre vedligeholdelse opgaver af nogen art på havnen. Hvis medlemmerne ikke selv får udført opgaverne der SKAL løses, vil der blive bestilt håndværkere til alle opgaverne, da bestyrelsen ikke er en arbejdende bestyrelsen, samtidig med at de fleste medlemmer ikke erlægger frivilligt arbejde. Rækker havnens økonomi ikke til at få løst opgaverne, er konsekvensen at de ikke bliver løst.
• Alle de administrative opgaver skal der ansættes en ” forretningsfører ” til at løse da timeforbruget er langt over hvad bestyrelsesmedlemmerne skal og kan afse tid til at løse.

Bente påtaler det urimelige i at når man bruger sin demokratiske rettigheder, bliver man truet med
”at hvis man ikke trækker forslaget tilbage, vil ingen lave frivilligt arbejde mere”.

Der var enighed om i bestyrelsen at Arbejdsbyrden i bestyrelsen er blevet urimelig stor og en
naturlig konsekvens af flere af medlemmernes holdning til arbejdet er, at bestyrelsen fremover
løser de opgaver der kan løses inden for 2- 4 timer om ugen, som er det rimelige timeforbrug til
frivilligt arbejde og så må de opgaver der ellers er blevet løst blot henlægges.
Medlemmerne må på næste års generalforsamling tage stilling til hvordan
vedligeholdelsesopgaver og administrative opgaver skal løses, f.eks. ved en større
kontingentstigning for at honorer håndværkere og ansættelse af administrativt personale.

4. Referat fra generalforsamlingen.
Godkendt. Sendes ud til medlemmerne pr. mail og lægges ud på hjemmeside.

5. Ændringer af vedtægterne.
Bente har skrevet de ændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen ind under § 7 og der er blevet lavet §9. De tilrettede vedtægter sendes ligeledes ud til medlemmerne sammen med referatet fra generalforsamlingen og lægges ligeledes ud på hjemmesiden.

6. Vedligehold af det gamle røde hus havne hus og vinduespartiet i fælleshuset.
Vi lader det røde hus står i den forfatning det er i indtil lokalplanen er vedtaget- dog sikres vinduerne med et gitter og der kan laves skodder. Derudover sættes der lys op med en føler så lyset bliver tændt ved bevægelse omkring huset, for at tyverisikre huset.
Derimod skal vinduespartiet i fælleshuset fornyes. Helle får priser hjem på denne opgave.


7. Forlængelse af kajakbroen.
Det skal præciseres over for kajakklubben som sammen med kroen arbejder på en forlængelse af kajakbroen, at hvad de gør ude i vandet, er uden for vores gebet men at det er farvands og kyst direktoratet der skal søges ved. Forandringer på land skal vi inddrages i. Vi bliver nødt til at sikre at deres projekt ikke griber ind i vores arbejde med kystdirektoratet ifh til lokalplanen. Derudover skal det præciseres for alle at der ikke må drives erhverv på havnen areal.

8. Placering af tømningssted.
Tømmings stedet ved herretoilettet skal flyttes ned imellem havnekontoret og fælleshuset, da placeringen ved herretoilettet giver problemer for kiosken når levnemiddelskontrollen kommer i kiosken. Erling siger til når overdækningen skal flyttes og sættes på plads.

9. Stillingsopslag til ugeavisen vedr. havnefogedstillingen.
Erling har lavet et stillingsopslag som vi sætter i ugeavisen. Kommer der ingen ansøgninger må der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling.

10. Serviceliste over håndværkere og Indkøbssted hvor havnen har konto.
Der skal lave en liste over håndværkere der skal løse opgaver på havnen og hvor man kan købe ting til havnen på konto, til en ny havnefoged.

11. Eventuelt
Mastekranen.
Der er taget boreprøver af fundamentet som er ren beton. Der kommer nye gevindstænger i blokken. Kranen bliver afprøvet med et trak på 600 kg og vi modtaget selvfølgelige attester fra firmaet at sikkerheden er i orden.

Revision af medlemslisten.
Medlemsliste på foreningslet er revideret således Helle kan sende kontingentopkræver ud.

Legeplads.
Der er sendt nye fondsansøgning ud inden den 1 april hvor der er søgt om 130.000 kr til etablering af
en ny legeplads. ved Danske bank, Flemløse sparekasse, Fyns bank

Beredskab.
Vi mangler en liste med lokale/ medlemmer der kan kommer hjælpe bådene hvis de har problemer på
vandet, hvor man ikke kan ringe 112. En liste med telefonnumre hvor man kan få hjælp til at komme
ind i havnen igen. Bestyrelsen kan kun opfordre medlemmer der kan og vil melde sig.

Skilte.
Bestyrelsen skal sammen gå en tur på havnen da det er korrekt ved første øjekast af flere skilte kan
tages ned. Bente laver en information station ved og i opslagstavlen ved kiosken.

Klistermærker hjemmehørende i Faldsled havn:
Det er vigtigt at de i år bliver sat på så en evt ny havnefoged kan se hvilken både der er hjemmehørende i
havnen
Medlemmer bedes om at meddele om deres Både kommer i vandet så vi evt. kan månedsleje deres plads ud hvis ikke. Bestyrelsen vender alle skiltene på grøn således medlemmerne selv skal vende til rødt når de vil I.
Afmærkning af hensatte ting og sager.
Vi bestiller en skrothandler – som også tager den gamle mastekran med sig

Diverse:
Broby efterskolen: Betalingen for at stå på land er det samme som vinterleje på land hvilket skal meddeles på næste møde med skolen,

Der skal sættes en ny Flagsnor i vores flagstang inden sejlklubben har standerhejsning
Håstrup købmand: Sejlere må indtil videre selv kontakte købmanden, hvilket skal rettes på havnens og alle de andre hjemmesiderne hvor vi er nævnt og det både på dansk, tysk og engelsk
Bente har givet et medlem lov til at henlægge vedkommendes båd på en af de store pladser ved bro 5
Ifb. Med overdragelse af båden til en ny ejer.

Bente arbejder videre med om vi på havnen kan få bikerstation. Kravet dertil er, at det er muligt at få vand, sidde ved et bænkebord sæt og spise og at man har en cykelpumpe. De krav vi let indfri.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com