Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde den 1 juni 2015

 
Helle havde meldt forfald, øvrige medlemmer og Havnefogeden deltog.
 
Referat:

1. Referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.

2. Ændring af planen vedr. nyt offentligt toilet.
Kommunen har besluttet, at der skal være et offentligt toilet af rimelig standard på Faldsled Havn. I et samråd mellem repræsentanter for Kommunen og Havnen er der enighed om, at dette taler for en tilbagevenden til den tidligere plan om at forlænge herretoiletbygningen mod S.Ø.
 
Der er tilsyneladende fra Skov- og Naturstyrelsen indkommet en godkendelse af et sådant byggeri .
 
Kommunen vil opstille et midlertidigt offentligt toilet, indtil den valgte løsning er realiseret.
Det besluttedes, at Bestyrelsens endelige stillingtagen til den permanente løsning afventer et skriftligt oplæg fra kommunen om de økonomiske forhold.

3. Ændring af kommunens planer vedr. separering af spildevand og regnvand.
Kommunen har meddelt, at planerne om etablering af en ny afløbsledning over havnens S.Ø.- areal er opgivet.
 
Dette indebærer at reparation af drænledningen langs ishusets S.V. side til inderhavnen atter er aktuel.
 
Bente vil formidle, at der bliver foretaget en Kikkertundersøgelse af ledningen for at få en forbedret vurdering af reparationsbehovet.

4. ”Løn-festen” for frivillige den 19. juni.
Der er truffet aftaler om levering af mad og drikkevarer.

5. ”Visit Faaborg”.
Havnens link på hjemmesiden er opdateret med tekst på engelsk og tysk.

6. Havnens hjemmeside.
Denne er ligeledes opdateret med tekst på engelsk og tysk.

7. Medlemsliste på ”Foreningslet”.
Systemet er ved at være køreklart og opkrævning af medlemskontingent er nært forestående.

8. Eventuelt.
Diverse problematikker omtaltes.
 
Ref. Bent Andersen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com