Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde den 11. august 2015

Referat:

1. Referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.

2. Samarbejdet med Kajakklubben.
Det må konstateres, at det nuværende ”samarbejde” vedr. håndtering af kajakpontonerne er stærkt utilfredsstillende.
Der rettes skriftlig henvendelse (Hans) til Jordløse Boldklubs bestyrelse. Der er enighed om, at en realistisk løsning, der ikke belaster Havnens økonomi, formodes at bestå i, at praktiske opgaver vedrørende pontonerne udføres af firmaer på Boldklubbens regning.
Boldklubben afkræves ligeledes betaling for allerede afholdte udgifter og tab.
.
3. Støj fra Vindmølle på både
Der var enighed om, at det foreløbig er ønskeligt at undlade regelsætning. Der appelleres i stedet for til, at der vises hensyn til de øvrige brugere af havnen. Dette gælder også vedr. støjende fald, der især er et problem efter onsdagssejladserne.

4. Opkrævning af medlemskontingent.
Opkrævninger er udsendt primo juli.

5. Regnskab og budget.
Ingen bemærkninger.

6. Pladssalg.
Der foregår en del rokeringer, men der er stadig en halv snes ledige pladser.

7. Anlæg og vedligeholdelse.
Det lodrette fendertræ ved azobekajen er i forfald. Der indkøbes azobetræ til fornyelse. Arbejdets udførelse er afhængig af lav vandstand.

8. Byfest.
Festen forløb i forhold til Havnens interesser rimeligt.

9. Eventuelt.
Kommunen har oplyst at vejen er banet byggeretsligt for, at det nye handicaptoilet vil kunne bygges i efteråret.
Spørgsmålet om Skt.Hans-bål på Havnen – evt. flydende - tages op på generalforsamlingen.

Ref. Bent Andersen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com