Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmødet den 2 maj 2017

Referat af bestyrelsesmødet den 2. maj 2017.


Tilstede var: Erling Andersen, Helle Melgaard, Palle Knudsen, Kurt Castello, Bente Madsen

Punkt 1. Referat fra sidst møde.
Godkendt.

Punkt 2. Indkøb af billetautomat
Ved Pouls pludselige forfald i marts mdr., blev det tydeligt for alle i bestyrelsen hvor sårbar havnens drift i situationen og fremadrettet var.
Bestyrelsen har derfor drøftet hvordan vi som bestyrelse kunne sikre, ikke mindst havnens indtægter fremadrettet og har afsøgt forskellige muligheder. Den sikreste måde at håndtere gæsteleje på viste sig hurtigt, ville være indkøb af en billetautomat, hvor både betaling, udlevering af klistremærker til bådene og koder til fællesarealerne, skete i en og samme handling.
Da en automat er en kostbar foranstaltning, men også en investering i fremtiden, førte dette til flere drøftelser med Poul vedr. havnefoged stillingen fremadrettet, med afsæt i Pouls helbrede. Ud fra disse drøftelser blev beslutningen, at Pouls arbejdsopgaver bliver reduceret og det samme gør Pouls honorar for at varetage stillingen. Disse tiltag betød, at en stor investering, som indkøb af en automat er, kan tjenes ind over en periode på 3 til 4 år.
Derfor blev konklusionen, at der inden for en ganske kort tid opsættes en automat i havnefogedkontoret hvorefter Pouls arbejdsopgave dagligt, bliver at kontrollere, at der er betalt for en overnatning i havnen, via stikprøver på broerne.
Overstående beslutning betyder at havnens fremtid er sikret og ikke mindst at havnefogedstillingen fortsat kan varetages af Poul, med de hensyn der er nødvendigt for dette.
Det har været en fornøjelse at finde en løsning til gavn for alle i samarbejde med Poul.

Palle er i dialog med firmaet vedr. de tekniske foranstaltninger der skal være tilstedet i havnefogedkontoret for at automaten kan sættes i drift.
Det er besluttet, at køre parallelt med det gl. system ifh. til brugen af slæbestedet, således medlemmerne både kan bruge poletter / udleveret kode og det nye kortlæsningssystem samtidigt. Dette tiltag fordi der er allerede nu er solgt flere årskort.

Der var enighed om at bestyrelsen samt havnefogeden har brug et introkursus i den daglige administration af automaten.
Automaten bliver leveret inden for relativ kort tid, og afhænger af hvor hurtigt NET er ifh. Til at give firmaet de oplysninger de skal bruge for at ”sparke” automaten i gang.
Der bestilles 200 kort med vores logo på, således alle medlemmerne kan få et udleveret straks når automaten tages i anvendelse. Der skal betales 50 kr. i kortgebyr af medlemmerne for at erhverve et kort.

Gæstesejlere vil fremadrettet blive opkrævet betaling for brug af strøm, hvilket automaten åbner op for.

Der skal laves skilte som skal opsættes ved broerne, på dansk, tysk og engelsk vedr. betalingsformen, samt en beskrivelse af konsekvenserne hvis man som gæstesejler ikke har indløst billet, når der er kontrol på broerne. ( dobbelttakst for en overnatning / bøde)

Punkt 3. Plan for affaldsmodtagelse og håndtering.
Den godkendte plan for affaldsmodtagelse og håndtering, henlægges på hjemmeside.
Inden for relativ kort tid, vil diverse affaldsstativer blive samlet ved containerpladsen, hvor medlemmerne skal sortere deres affald. Dette sker for at, mindske den arbejdsbyrde der er ved at hente affald rundt omkring på havnen, som i højsæsonen er dagligt. Bestyrelsen ser det ikke som et problem at medlemmerne fremadrettet skal gå lidt længere for at komme af med deres affald.

Punkt 4. Ny kontrakt med havnefogeden.
Udkast til ny kontrakt gennemgået og underskrevet af bestyrelsen. Er underskrevet af havnefogeden.

Punkt 5. Tilbud vedr. vedligeholdelse af havnens areal.
Der er indhentet tre tilbud hvor det blev RH anlæg fra Haarby der fik opgaven til en samlet pris på 45.500 plus moms.

Punkt 6. Lønudbetalingsfest.
Denne afholdes den 15. september kl. 18 i fælleshuset

Punkt 7. Vedligeholdelsesplan udfyldt frem til 2019.
Bestyrelsen har, ifb. med prioritering af store vedligeholdelsesudgifter, valgt at udsætte opgaven med at få et nyt vindue i fælleshuset isat, nu hvor havnen har, måtte bruge mange penge på at sikre havnens drift fremadrettet, ved indkøb af automaten.
Medlemmerne kan på havnens hjemmeside finde et link til den nye vedligeholdelsesplan.
Punkt 8. stiger med solceller.
Bestyrelsen har fået et tilbud hjem på stiger med solceller, og prisen for dette ville blive ca. 350.000 kr. Med afsæt i dette kæmpe beløb har bestyrelsen valgt at tage kontakt til Trygfonden for via af den vej, at få sponsereret stiger enten med solceller eller med refleksbånd.

Punkt 9. Annonce i dagbladene.
I forbindelse med et turistfremstød i de fynske aviser er der indrykket en annonce fra Faldsled havn.

Punkt 10. Vedligeholdelse af foreningslet.
Det aftales at Bente fortsat vedligeholder foreningslet. Når der kommer et nyt medlem til sender Erling kontrakten til Bente som opretter og lukker medlemmer ned i systemet.

Punkt 11. Rykkergebyr og renter.
Bestyrelsen blev enig om, at medlemmer der ikke fremadrettet betaler deres kontingent til tiden, vil efter en påmindelse, få tilskreven et rykkergebyr på 100 kr. samt opkrævet 5 % i renter af det skyldige beløb, ved 2. rykkerskrivelse fra havnen.Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com