Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmødet den 27 okt. 2016

Referat fra bestyrelsesmødet 27. oktober 2016
Hele bestyrelsen var til stede.

1.Godkendelse af ref. fra sidst:
Enstemmigt vedtaget.
2. Budget og regnskab (Helle)
a. De realiserede resultater er i overensstemmelse med Budgettet.
b. Opkrævningerne på havnen er steget moderat med 10.000 i forhold til sidste år. Auto camper er steg med over 300% i forhold til 2015. Overnatninger 68 i 2015 til 248 i 2016
c. Der har været en del ekstraordinære udgifter, som ikke har med driften at gøre: Nyt køkken i fælleshuset. 17.648 El-standere til broerne. 42.892 Landmåler (opmåling af havnen) 24325 Sløjfning af Plads 106 på grund af vandybde 31.020 Access Point og WiFi 12.025 Total 127.910 d. Forsikring på de frivillige. Listen med anvendte timer skal opdateres. Poul opdater listen.
3. Anlæg og vedligeholdelse (Kaj)
a. Kajakklubben har forespurgt om der kunne laves en udvidelse af kajak skuret. Dette kan ikke lade sig gøre pt. Det kræver en meget omstændelig ansøgnings proces.
b. Legepladsen trænger til en renovering. Overlægger til gyngerne skal skiftes. Der må ikke benyttes gamle lygtepæle på grund af trykimprægneringen. Det bliver undersøgt om en limtræs bjælke kan benyttes.
c. Fælleshuset. Det nye køkken er færdigmonteret med mindre tilretninger.
d. Fælleshuset. Vinduespartiet er i meget dårlig stand, men kan holde vinteren over. Der skal laves nogle tegninger over forbedringerne, så der kan laves et udbud til et par tømrere. Det blev diskuteret om der skulle bruges ekstra penge på alu vinduer? Bygningen er ikke i den bedste forfatning. Investeringens størrelse må afhænge af fremtidsplanerne for bygningen.
e. Havnenes tømmerflåde er renoveret. Den kommer op inden vinter.
f. Bøjekranen er repareret og klar til optagning af bøjer.
g. Plads 201 er næsten færdig. Der forventes overdragelse til havnen sidst i november.
h. Der er blevet indkøbt to bimålere, som har været anvendt til at kontrollerer strømforbruget på udvalgte bådpladser. Målingerne fortsætter i den nye sæson.
i. Master i mastestativerne på havnen. Bestyrelsen blev enige om at tilføje følgende til ordensreglementet: Ubenyttede master må ikke henlægges på havnens område de skal fjernes, så de ikke optager plads for andre.
j. Fiskeaffald. Bestyrelsen henstiller på det kraftigste, at fiskeaffald ikke smides i naturen omkring havnen.
4. Salg af pladser
(Bente / info fra Poul. Havnen har kun 10 pladser tilbage til udlejning eller salg. 
5. Møde med Poul samt beh. af udkast til ny kontrakt (Kaj og Erling)
a. Kontrakten og arbejdsbeskrivelsen med Poul er forhandlet færdig med mindre justeringer som er godkendt af bestyrelsen.
b. Der laves en ny kontrakt på rengøring med et eksternt firma snarest.
6. Møde med kajakklubben (Kaj og Erling)
Der blev redegjort for mødet under punkt 3 i dagsordenen. Referat af mødet kan findes på havnens hjemmeside.
7. Møde med Sejlklubben:
Havnen har indkaldt Sejlklubben og der er kommet et møde i stand til den 01-11-2016.
8. Annonce i bådnyt (Bente)
Der annonceres som vi plejer.
9. Offentligt toilet (Bente)
Det offentlige toilet er godkendt og vedtaget. Der påbegyndes på byggeriet først i det nye år. Fåborg Midtfyn kommune etablerer og bygger uden beregning. Når det er færdig overdages det til Faldsled Haven
10. Kiosken (Helle)
Premierer Is har forespurgt om nedsættelse af forpagterydelsen på grund af manglende indtægter. Bestyrelsen kan desværre ikke imødekomme denne henvendelse.
11. Eventuelt.
a. Al hyben beplantning skal nedlægges, som følge af lovændringer fra skov og naturstyrelsen. Havnen har forespurgt en entreprenør om pris på rydning af alle hybenbede. Dette ville medføre en udgift på ca. 32.500 kr. Havnen laver selv rydningen. Der er ikke fastsat nogen dato for rydning.
b. Der har været nogle klager over at Havnens griller ikke kan benyttes på grund af affald. Poul holder grillerne rene i gennem sæsonen 2017.

Referent Peter Rønhave
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com