Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde den 22 maj 2014

Faldsled Havn.

Bestyrelsesmøde 2014-2015-2 torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 hos Kaj.

Alle medlemmer og Havnefogeden deltog.

Referat.

1.      Referat fra sidste møde.

Ingen bemærkninger.

2.      Budget og regnskab.

Ingen bemærkninger.

3.      Pladssalg.

Det går efter omstændighederne rimeligt – 12 af 15 pladser, der er blevet ledige, er blevet genudlejet.

4.      Anlæg og vedligehold.

Den stormskadede kajakponton er fjernet og træ til beklædning af en ny er netop ankommet. Ophalervogn er repareret. Glassis ved bunkerbro og bro 1 er skredet og skal udbedres.

5.      Status på bestyrelsesarbejdet (sygdom blandt medlemmerne).

Formanden henleder opmærksomheden på, at en bestyrelsessuppleant kan indkaldes, hvis sygdom hos et bestyrelsesmedlem i en periode hindrer eller besværliggør udførelsen af dennes arbejdsopgaver. Der var enighed om, at det i givet fald også kan overvejes, om de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan tage over.

6.      Fest for frivillige (hvornår?).

Afholdes fredag den 22. august.

7.      Kontakten til Faaborg-Midtfyn kommune vedr. det offentligt toilet (hvor langt er vi kommet med kommunen?).

Der foreligger stadig ingen reaktion fra kommunen – Formanden rykker for et svar.

8.      Hjælp til byggeri fra erhvervsskoler.

Formanden oplyser, at skolerne udviser velvillig interesse, men efterlyser en beskrivelse af byggeriets faglige indhold. Bent udarbejder en sådan.

9.      Eventuelt.

Havnefogeden har fået en forespørgsel, om Havnen vil acceptere en helikopterlanding på havnen den 4. juni i forbindelse med et prominent besøg i området. Bestyrelsen var enige om at godkende dette.

Formandens forslag om, at der opsættes en ”antennespreder”, således at Havnens internet kan anvendes på alle pladser, tiltrådtes.

 

                                                                                                   Ref. Bent Andersen.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com