Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde den 24 oktober, 2013

Faldsled Havn.

Bestyrelsesmøde 2013-2014-3, torsdag den 24.oktober 2013 kl. 19.00 hos Hans.

Alle medlemmer og Havnefogeden deltog.

Referat

1. Referat fra sidste møde 
    Godkendt.
 
2. Budget og regnskab
    Regnskab blev ikke fremlagt, men der forventes ikke væsentlige afvigelser fra
    budgettet.

3. Pladssalg
    Der er en væsentlig træghed i nyudlejning af alle pladsstørrelser. 

4. Anlæg.
    Der etableres en udvidelse af mastestativerne fra nuværende stativer bagom
    kontainerpladsen

5. Evt. forbedringer på havnen i 2014. 
    Mulighederne for forbedring af toilet-, bade-, tøjvaske- og opvaskefaciliteterne
    drøftes i et særskilt møde torsdag den 28. november kl. 19 hos Metalpres.
    Bl. a. opragende sømhoveder indikerer, at der i fremtiden vil opstå behov for
    løbende udskiftning af belægninger på broerne. På nuværende tidspunkt er der
    problemer med landfæstet til bro 3

6. Skiltning på broerne i 2014.
    Der indkøbes og opsættes skilte med forbud mod færdsel på molerne, tekst
    på dansk, engelsk og tysk, i alt 5 stk., fordelt med 3 på bro 5 og 2 på bro 6

7. Facebook.
    Det kører bare med masser af ”venner”

8. Bestyrelsesmiddag.
     Udsættes til næste år – formentlig lørdag den 8. februar 2014 

9. Evalueringsmøde med kioskbestyrer (referat).
    Der blev fremsat ønsker om udvidelse af kiosk, overdækning af udendørs-
    området og fjernelse af det offentlige toilet.
    Første ønske medtages i mødet, nævnt under pkt. 5. Stillingtagen til overdækning
    udsættes til efter den af kommunen planlagte ændring af kloakeringsforholdene.       Der rettes henvendelse til kommunen med opfordring til, at denne etablerer
    offentligt toilet ved Øhavs-stiens p.-pladser.
 
10. Evalueringsmøde med Havnefogeden (referat).
      Der var fra begge sider rimelig tilfredshed med nuværende forhold.
      Ny etårig kontrakt blev underskrevet af parterne.

11. Evalueringsmøder med Sejlklubben og Kajakklubben (planlægning).
       Der holdes møder til foråret med kajakklub ( Hans og Helle), med sejlklub
       ( Bente og Bent) og med beboerforeningen ( Kaj og Poul). Bente udarbejder i
       samråd med Poul et udkast til ny samarbejdsaftale med beboerforeningen
       vedr. byfesterne.

12. Eventuelt.
      ”Visernes skib” har meldt deres ankomst til havnen 14. juni.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com