Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmødet den 30 november 2015

Alle medlemmer og Havnefogeden deltog. Bente dog kun under dagsordenens punkt 1-3.

Referat:

1. Referat fra sidste møde.
Intet nyt vedr. kioskleje (Polar-is). Iøvrigt ingen bemærkninger.

2. Evt. nyordning vedr. el-forbrug.
Drøftedes på grundlag af Hans` redegørelse vedr. en evt. ”Aabenrå-løsning”.
Det blev besluttet at forelægge spørgsmålet for generalforsamlingen, idet Hans udarbejder et løsningsforslag. Emnet medtages som et bestyrelsesforslag i indvarslingen til generalforsamlingen.
Uanset valg af løsning skal der etableres et ekstra forsyningskabel til bro 6.

3. Særlige vilkår vedr. etablering og opsigelse af pladsleje.
Drøftedes.

4. Planlægning af ordinær generalforsamling 2016.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 15. marts i Svanninge Sognegård.

5. Retablering af pladsen ved kiosken.
Retableringen udsættes til foråret 2016.

6. Møde med Sejlklubben den 13. okt. (øvrige ønsker).
a. Mastestativ i aflåst indhegning. Den nuværende indhegning kan ikke anvendes p.g.a. manglende plads. Der arbejdes videre på spørgsmålet.
b. Isætning/optagning af både ved bunkerbro. Gældende regler fastholdes, da andet umiddelbart anses for håbløst at administrere forsvarligt.

7. Vedligeholdelse af hjertestarter.
Havnens hjertestarter er med i ordning, der sikrer regelmæssig kontrol af funktionen.

8. Regnskab og budget.
På det foreliggende grundlag forventes regnskabet at blive i rimelig overensstemmelse med budgettet.

9. Pladssalg.
Der er fortsat lav aktivitet.

10. Anlæg og vedligeholdelse.
Farvandafmærkningerne er inddraget.
Kajakskurenes overdækning er renoveret. En udvidelse af skurene kan ikke accepteres på nuværende tidspunkt.
Afløbsledning ved iskiosk er repareret.

11. Eventuelt.
Intet.
 
Ref. Bent Andersen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com