Bookmark and Share     English   

Referat - Bestyrelsesmøde januar 2012

Referat fra bestyrelsesmødet den 31. januar 2012.

1. Referat fra sidste møde

Godkendt

2. Regnskab 2011
Helle sender det endelige regnskab via mail til alle bestyrelsesmedlemmerne.

Regnskab og budget bliver ikke som tidligere sendt ud sammen med mødeindkaldelsen til generalforsamlingen. Dette henlægges i stedet på hjemmesiden og uddeles ved generalforsamlingen.

3. Anlæg 2012 0g 2013
Efter en gennemgang af bygninger og anlægget, er behovet stadigt, at der hensættes 25.000 kr. til bygninger og 40.000 kr. til anlæg i budgettet, da blandt andet kompresserhuset skal renoveres. Mastestativet skal udbygges. Afviserværket ved bunkerbroen skal laves.

4. Budget 2012 - 2013
Budgettet for 2012/ 2013 er stort set identisk med sidste års budget. Helle tjekker op på forbrugsafgifterne.

5. Kontingent 2013
Der er enighed om, at behovet for kontingentstigning presser sig på, hvorfor dette tages op på generalforsamlingen til godkendelse. En af årsagerne er at havneområdet er blevet væsentligt større, og udgiften til driften til hele anlægget dermed er øget

Blandt andet betyder nedlukningen af containerpladsen, at havnen fra 2013 skal til at betale for at bortskaffe affald, hvilket bliver en ikke ubetydelig post, samtidig med at havnen mister lejeindtægt fra kommunen for pladsen. I 2012 udlignes denne udgift, da kommunen skal betale leje for pladsen på grund af opsigelsesvarsel.

6. Generalforsamlingen
Bente laver et forslag til beretning og denne godkendes på næste møde

Alle genopstiller dog bliver Ernst afløst af suppleant Bent Post.

Bente laver indkaldelsen og får den i avisen den 14. februar – Bente tjekker op på datoen for generalforsamlingen. Mener dette er aftalt til mandag den 5. marts.

Næste møde, den 14. februar afholdes på Metal Press, kl. 19

7. Eventuelt
Trygfonden har afslået at sponsere en hjertestarter til Havnen. Bente kontakter derfor et medlem, som har tilbudt at give havnen en sådan.

Der er ansøgt om en landzonetilladelse, da et medlem arbejder med at få etableret muligheden for at sælge dieselolie på havnen.

Der er solgt en stor plads ved bro 6 på trods af finanskrisen. Der er 6 tilbage, hvoraf 2 er langtidsudlejede

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com