Bookmark and Share     English   

Referat - Bestyrelsesmøde Juni 2010

Referat.
 
Alle bestyrelsesmedlemmer og havnefogeden deltog i mødet.
 
1. Referat af sidste møde.
Tryg har fremsendt et forsikringstilbud, der forekommer fordelagtigt. Det vil være aktuelt, når nuværende forsikring udløber senere på året.
Det er meddelt Tryg-fonden, at vi er klar til at modtage 2 hjertestartere i byen, én på havnen og èn på plejehjemmet.
 
2. Budget og regnskab.
Havnelejerne er i det væsentlige indbetalt, idet der dog har været nogle problemer med, at enkelte har anvendt girokort fra sidste år til betalingerne.
Økonomien ser tilfredsstillende ud og der er penge på kontoen.
 
3. Pladssalg.
Der er fortsat fire ledige pladser på bro 6.
 
4. Anlæg.
Breddeudvidelse af løbebro for enden af bro 6 og opsætning af affendringsplanker sammesteds er tilendebragt, bortset fra enkelte søm.
Forlængelsen af bro 5 udsættes til efter sommerferien.
El-stander med stikkontakt er opsat på inderst del af bro 4.
El-stander ved bunkerbro bliver opsat.
 
5. Internetforbindelse.
Bente indhenter pris hos Dansk Bredbånd.
Havnefogeden har for egen regning etableret en midlertidig løsning, som han på forespørgsel evt. stiller til rådighed for gæstesejlerne.
 
6. Farvandsafmærkning.
Der aftaltes indkøb af kæder, ankre, sjækler og zinkklodser med henblik på at opnå en mere Sikker fortøjning af afmærkningen.
Det aftaltes endvidere, at Hans, Ernst og Poul sammen foretager et check af alle mærkernes positioner. Disse indberettes herefter af Bent til Farvandsdirektoratet.
 
7. Eventuelt.
a. Et tilbud fra Millinge Maskinstation på udlægning af sten på det manglende vejstykke til bro 6 accepteres.
 
b. Blandt havnens brugere – gæster og sågar pladslejere – findes nogle personer, der ikke kan finde ud af , at holde en passende lav hastighed ved kørsel på havnens arealer. Hensynet til andre og skiltene med 20 km. hastighedsbegrænsning tæller åbenbart ikke hos disse personer, hvorfor Vi må overveje en kraftigere skiltning eller opsætning af chikaner.
 
Ref. Bent Andersen.
 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com