Bookmark and Share     English   

 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 22. nov. 2010

Alle bestyrelsesmedlemmer og Havnefogeden deltog i mødet.

1. Referat af sidste møde.
 • Hjertestarter er opsat på Plejehjemmet, hvor Hans Vinberg er ”tovholder”.
  • Der foreligger ikke noget om opsætningen på Havnen, hvor Britt Knudsen er ”tovholder”.
  • Formanden rykker forsikringsselskabet for oplysninger om dette.
 • Den trådløse router til internetforbindelsen ligger klar hos formanden og opsættes til foråret.
 
2. Budget og regnskab.
 • Selvom indtægterne fra gæsteleje er mindre end påregnet, ser det ud til at årets driftsresultat vil komme til at ligge tæt på det budgetterede overskud.
 
3. Pladssalg.
 • Der er stadig 5 ledige pladser på bro 6. Der er p.t. stort set ikke interesse for store pladser. Den påregnede lejer af den nye plads ved forlængelsen af bro 5 har mistet interessen.
 
4. Havnefogedkontrakt.
 • En etårig forlængelse af kontrakten med Poul Jørgensen tiltrådtes af parterne.
 • Kassereren søger at få forlænget aftalen vedr. renholdelsen af toiletterne.
 
5. Organisering af anlægs- og vedligeholdelsesarbejder.
 • Ved årets arbejde er der trukket urimeligt hårdt på Ernst Sørensen og ”Tordensskjolds Soldater” blandt de frivillige. Forskellige muligheder for at imødegå dette fremover drøftedes.
  • Formanden laver udkast til en introduktionsskrivelse til fremtidige, nye pladslejere med henblik på at gøre dem interesserede i at deltage i det frivillige arbejde. Udkastet drøftes på næste møde.
 • Ved generalforsamlingen fremlægges projektbeskrivelser for de praktiske opgaver i 2011.
  • Der er foreløbig konstateret behov for løsning af flg. anlægsarbejder:
  • forlængelse af bro 5
  • ny belysningsmast på enden af molen ved bro 5
  • udbedring af afviserværk ved enden af bro 4
  • udbedring af bro ved slæbested.
6. Affaldsplan.
 • Miljøstyrelsen har i brev af 12. november 2010 godkendt Havnens forslag til ”Plan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe” under forudsætning af , at der foretages en enkelt tilføjelse vedr. modtagefaciliteternes placering.
 • Hans Vinberg undersøger behovet for en spildbakke under beholderne til spildolie m.v.
 
7. Eventuelt.
 • Den forestående ordinære generalforsamling af holdes mandag den 28. marts kl. 19.30 i Svanninge Sognegård. Bestyrelsen mødes samme sted kl. 18.00.
 • Der afholdes bestyrelsesmøder mandag den 24. januar og tirsdag den 8. marts, begge gange kl.19.00 på Metalpres.
  • På sidstnævnte møde skal der pakkes kuverter til generalforsamlingsindkaldelse.

Ref. Bent Andersen.

 

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com