Bookmark and Share     English   

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2. sept. 2010

 
Alle bestyrelsesmedlemmer og havnefogeden deltog i mødet.
 
1. Referat af sidste møde.
Intet nyt vedr. hjertestarter.
 
2. Budget og regnskab.
Økonomien ser rimelig ud.
 
3. Pladssalg.
Der er stadig 5 ledige pladser ved bro 6. Ventelisten er blevet væsentligt reduceret.
Der har meldt sig en interesseret lejer til en ”megaplads”.
 
4. Anlæg.
Der etableres en ”megaplads” langs en forlængelse af bro 5.
Havnens mast/flagstang er brækket. Skaden er anmeldt til forsikringsselskabet som en stormskade. Der er indhentet 2 tilbud på materialer til en ny mast. Budet med lamineret træ vælges.
Der gennemføres en tiltrængt fornyelse af taget på det gamle havneskur.
 
5. Internetforbindelse.
Der er aktiveret bredbånd i havnekontoret. Bentes mand etablerer en trådløs router.
 
6. Farvandsafmærkning.
Afmærkningen er ændret, svarende til de aktuelle bundforhold. Ændringerne er indberettet til Farvandsvæsenet. Vagernes stropper er udskiftet.
 
7. Ny toiletbygning.
Forsøgene på at opnå midler fra fonde m.v. mislykkes, fordi Havnen ikke umiddelbart er i stand til at stille med en passende egenbetaling. Forslag fra en del pladslejere om at forsøge at opnå et engangsbidrag fra pladslejerne på f.eks. 1.000 kr. drøftedes. Der var enighed om, at dette ikke umiddelbart forekommer fremkommeligt. Sagen stilles i bero indtil videre og medtages som et punkt på næste ordinære generalforsamling for at lodde stemningen blandt medlemmerne.
 
8. Affaldsplan.
Miljøstyrelsen har meddelt en frist til 1. november 2010 til havnens udarbejdelse af ”Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe”.
Hans og Bent udarbejder planen i samarbejde med havnefogeden.
 
9. Hjemmeside.
Bents udkast til en omtale af havnens udbygning 1982 – 99 tiltrådtes.
 
10. Evt..
Havnefogeden efterlyste en mere hensigtsmæssig kommunikation vedr. udskiftning af pladslejere. Det aftaltes, at Hans sender Poul en mail med de fornødne oplysninger, umiddelbart efter en ny lejer har returneret en underskrevet kontrakt.
 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com