Bookmark and Share     English   

Referat - Bestyrelsesmøde - Januar 2011

Til stede: Ernst Sørensen, Hans Vinberg, Helle Melgaard, og Bente Madsen

Fraværende: Bent Andersen

Der er ikke forud for mødet tilsendt en dagsorden for dagens møde.

Generalforsamling:
Mødeindkaldelse til generelforsamlingen er gennemgået og godkendt. Der er tilføjet en anmodning til medlemmerne.
Anmodningen har følgende ordlyd.

Kære medlemmer

Da havnens drift delvis hviler på frivillig arbejdskraft, har vi brug for medlemmernes hjælp til at løse nogle af de opgaver, vi har med vedligeholdelse af havnen.

Derfor beder vi dem, der har lyst og tid, om at udfylde vedlagte tilmeldingsblanket og aflevere den til bestyrelsen eller havnefogeden. Dette gælder også dem, der før har gjort det, da vi gerne vil have en opdatering. Hvis nogle af de tilmeldte ikke bliver kontaktet i årets løb eller nogle ønsker at tilmelde sig senere, skal de blot kontakte Ernst på havnen eller på tlf . 21927945.

Pjece:
Den aftalte pjece til nye medlemmer, var ikke som aftalt på mødet den 22. nov. 2010 færdig. Formanden laver fortsat et udkast til en introduktionsskrivelse til fremtidige, nye pladslejere med henblik på, at gøre dem interesserede i at deltage i det frivillige arbejde.

Beretning:
Bestyrelsesberetningen blev gennemgået. Formanden har den endelige beretning klar til godkendelse til næste møde. Beretningen tilsendes Ernst til godkendelse, da han er fraværende ved næste møde.

Takster:
Bestyrelsen drøfter en takststigning for gæstesejlere og blev enige om at rette på målene, således at den første takst er fra 0 - 10 imod 0 - 9 meter. Prisen bliver 110 kr.

Taksten for skibe fra 10 til 12 meter bliver 130 kr. og over 12 meter plus 10 kr. pr. meter.

Referent Bente Madsen

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com