Bookmark and Share     English   

Referat - Generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamlingen i Faldsled Havn

Den 28.marts 2011 i Svanninge Sognegård.

Der var mødt 50 medlemmer.

 1. Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Ernst Jørgensen til dirigent.
  Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 2. Beretningen godkendtes uden bemærkninger.

 3. Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

 4. Budgetforslag for 2011 og kontingentforhøjelse på 100 kr. fra 2012, bl. a. begrundet i stigende udgifter til el og vand, godkendtes uden bemærkninger.

 5. Helle Melgaard og Ernst Sørensen genvalgtes til bestyrelsen.

 6. Kaj Hansen og Bent Post genvalgtes som bestyrelsessuppleanter.

 7. Erling Andersen og Mogens Jørgensen genvalgtes som revisorer med Ernst Jørgensen som suppleant.

 8. Der var ingen indkomne forslag.

 9. Kaj Hansen gjorde opmærksom på problemer med personer, der kaster sten i havnen og opfordrede til, at medlemmerne hjælper med at påtale det.

  Bent Post opfordrede til bedre kommunikation mellem bestyrelsen og havnefogeden.

  Peter Jørgensen mindede om en aftalt justering af hans pladsstørrelse.

  Ernst Sørensen viderebragte klager fra pladslejere på bro 6, der er generet af mågelort. Problemet antages at blive forøget af den verserende praksis med, at der smides fiskeaffald ud nord for havnen. Bestyrelsen vil, bl. a. ved at kontakte andre havne, sondere mulighederne for at reducere problemet.

  Den nye forpagter af Havnekiosken, Michael Heering, orienterede om sine foreløbige planer og meddelte, at evt. forslag til forbedringer var velkomne.

  Hans Vinberg opfordrede medlemmerne til at holde bestyrelsen orienteret om evt. ændringer af telefonnumre, da det bl. a. er vigtigt at kunne kontakte pladslejerne, hvis der opstår problemer med deres både.

Ref. Bent Andersen.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com