Bookmark and Share     English   

Referat - Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamlingen i Faldsled Havn den 5. marts 2012 i  Svanninge Sognegård.

Der var mødt 53 medlemmer.

1. Ernst Jørgensen valgtes til dirigent.

2. Næstformanden, Hans Vinberg aflagde bestyrelsens beretning, da formanden var fraværende på grund af sygdom, idet blandt andet nævntes: Ernst Sørensen er udtrådt af bestyrelsen af personlige grunde og erstattet af suppleanten Kaj Hansen. Der har været møder med  Kajakbestyrelsen under Jordløse Boldklub om vilkår og forhold for kajakfolkene og med Faaborg Midtfyn kommune om afviklingen af genbrugsstationen på Havnen. Opgaver, løst i 2011 ( trådløs router til internet, forlængelse af bro 5 og nyt olieskab ) og foreløbigt forventede opgaver i 2012 (renovering af kompressorhus, udbygning af mastestativ, udbedring af afviserværk for enden af bro 4 og etablering af afviserplanker på begge sider af bunkerbroen). Der vil altså fortsat være behov for velvillig bistand fra medlemmer som frivillig arbejdskraft. Der er søgt om tilladelse til opsætning af stander til salg af dieselolie.

Beretningen godkendtes uden bemærkninger.

3. Kassereren, Helle Melgaard forelagde  revideret regnskab for året 2011.

Peter Jørgensen beklagede, at regnskabet ikke var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren henviste til fremlæggelsen på Havnens hjemmeside og tilsagde, at hun fremover ville fremsende det, hvis medlemmer uden internet bad om det.

Regnskabet godkendtes uden yderligere bemærkninger.

4a. Kassereren forelagde bestyrelsens budgetforslag for 2012.

Forslaget godkendtes uden bemærkninger.

4b. Kassereren begrundede bestyrelsens forslag om en kontingentforhøjelse på 500 kr. i 2013.

Kurt Nielsen beklagede forhøjelsen og fik på anmodning oplyst, at forhøjelsen vil indbringe Havnen ca. 75.000 kr. netto p.a.

Ved en skriftlig afstemning godkendtes bestyrelsens forslag med 40 stemmer for og 10 stemmer imod og 3 blanke

5. Hans Vinberg, Bent Andersen og Bente Madsen genvalgtes til bestyrelsen uden modkandidater.

6. Erling Andersen og Niels Christian Christensen valgtes til bestyrelsessuppleanter uden modkandidater, Erling Andersen som 1.suppleant.

7. Erling Andersen og Mogens Jørgensen genvalgtes som revisorer med Ernst Jørgensen som suppleant.

8. Der forelå ingen indkomne forslag.

9. Under eventuelt gjorde næstformanden opmærksom på, at der problemer med, at nogle pladslejere bruger urimeligt meget el til trods for, at havnereglementet ikke tillader, at havnens el anvendes til opvarmning af både. Hvis dette konstateres fremover, vil havnen afbryde strømmen til pågældende både. Der gøres samtidig opmærksom, at det må aftales med Havnefogeden hvis der i særlige tilfælde er behov for strøm til forladte både

                                                                                                                                 Ref. Bent Andersen
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com