Bookmark and Share     English   

Referat - generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamlingen i Faldsled Havn den 19. marts 2013 i Svanninge Sognegård.
 
Der var mødt 43 medlemmer.

1. Ernst Jørgensen valgtes til dirigent.

2. Formanden, Bente Madsen forelagde bestyrelsens beretning, hvori bl. a. nævntes:

- anlægsaktiviteter gennemført i 2012 henholdsvis planlagt i 2013.,
- ændringerne i ansvaret for den daglige drift efter ansættelsen af heltidshavnefoged,
- kommunens planer om kloakanlæg med en ny ledning over havnens sydvestlige del,
- det fortsatte problem med et stort elforbrug om sommeren,
- at der fortsat vil være behov for frivillig arbejdskraft til mindre anlægsopgaver.
- bestyrelsens planer om i 2014 at foreslå en vedtægtsændring, der muliggør, at indkaldelse af pladslejere til generalforsamling kan ske via e-mail.
 
Medlemmerne kom med en række synspunkter og løsningsforslag vedr. det omtalte elforbrug, som bestyrelsen vil inddrage i sine overvejelser.
Beretningen godkendtes uden yderligere bemærkninger.
 
3. Kassereren Helle Melgaard forelagde det reviderede regnskab for 2012.
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.
 
4. Kassereren forelagde bestyrelsens budgetforslag for 2013 og forslag til kontingent for2014.
Forslagene godkendtes uden bemærkninger.
 
5.Helle Melgaard og Kaj Hansen genvalgtes til bestyrelsen uden modkandidater.
 
6. Erling Andersen og Kurt Castello Nielsen valgtes uden modkandidater til bestyrelsessuppleanter. Erling Andersen er 1. suppleant.
 
7. Erling Andersen og Ernst Jørgensen valgtes til revisorer med Kim Rifsdal som suppleant.
 
8. Der var ingen indkomne forslag.
 
9. Under eventuelt blev Is-firmaernes nye kioskbestyrere, Anne og Ib Christensen præsenteret.
                                                                                                               Ref. Bent Andersen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com