Bookmark and Share     English   

Referat - generalforsamlingen 2014

Referat fra generalforsamlingen i Faldsled Havn den18. marts 2014

i Svanninge Sognegård.

Der var mødt 53 medlemmer.

Punkt 1.

Ernst Jørgensen valgtes til dirigent og konstaterede, at   generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Punkt 2.

Formanden Bente Madsen forelagde bestyrelsens beretning, hvori bl. a. nævntes

-     Anlægsaktiviteter gennemført i 2013, henholdsvis planlagt i 2014.

-     Det stadige problem med stort el-forbrug (landstrøm).

-     Misbrug af havnens koder.

-     Planlagt intensivering af samarbejdet med havnens interessenter (foreninger).

-     Den generelle afmatning i interessen for bådpladser.

-     Det fortsatte behov for frivillig arbejdskraft til mindre anlægsopgaver.

-     Ønsket om, at flere end de nuværende 100 af havnens pladslejere vil oplyse deres e-mail-adresse, af hensyn til muligheden for at havnen kan spare porto ved indkaldelse til generalforsamlingen.

Efter nogen drøftelse godkendtes beretningen uden indsigelser.

Punkt 3.

Kassereren Helle Melgaard forelagde det reviderede regnskab for 2013.

Regnskabet godkendtes uden indsigelser.

Punkt 4.

Kassereren forelagde bestyrelsens budgetforslag for 2014 og forslag om uændret kontingent i 2015.

Budget- og kontingentforslag godkendtes uden indsigelser.

Under behandlingen fremkom forslag om at tillade overnatning i autocampere på havnen, hvilket bestyrelsen afviste, dels for ikke at konkurrere med campingpladsen og dels fordi, det formentlig vil kræve en vedtægtsændring.

Punkt 5.

Bente Madsen, Hans Vinberg og Bent Andersen genvalgtes til bestyrelsen uden modkandidater.

Punkt 6.

Erling Andersen og Kurt Castello Nielsen valgtes uden modkandidater til bestyrelsessuppleanter. Erling Andersen som 1. suppleant.

Punkt 7.

Erling Andersen og Ernst Jørgensen valgtes til revisorer med Kim Rifsdal som suppleant.

Punkt 8. Indkomne forslag:      

A. Bestyrelsen søger om generalforsamlingens bemyndigelse til at undersøge mulighederne for at opnå tilskud fra fonde m.v. til opførelse af en ny toiletbygning på Havnens NV side, hvor Havnen forudsættes at indskyde ca. 100.000 kr.

Efter en kort drøftelse, hvor det bl.a. blev foreslået at bestyrelsen udarbejder en samlet plan for Havnens fremtid, var der et stort flertal for at bestyrelsen arbejder videre med sit forslag. 

B. Forslag fra David Petersen om lempelse af betingelserne ved opsigelse af bådplads.

Bestyrelsen kan ikke gå ind for en ændring af de betingelser, der fremgår af såvel Havnens vedtægter som af standardkontrakten, bl.a. fordi en imødekommelse i værste fald kunne medføre, at Havnen gik fallit.

Der fremkom ingen støtte til forslaget. 

C. Forslag fra Steen Røjgaard om opsætning af bimålere på elforbrug.

Forslagsstilleren motiverede sit forslag og flere indlæg støttede det, hvorefter bestyrelsen lovede at arbejde videre med forslaget.

Punkt 9. Eventuelt:

Der var forslag om, at bestyrelsen søger at udleje ledige, store pladser til 2 både, og at det overvejes at opnå energibesparelser ved at indføre isbrydning, varmepumpe og solceller.

Torben Søndergaard appelerede til at nedsætte hastigheden ved kørslen på Fiskerstæde mellem Assensvej og Havnen.

 

                                                                                                          Ref. Bent Andersen.        

 

 

 

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com