Bookmark and Share     English   

Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2018

Referat af mødet den 17. september kl. 19. ved Erling Andersen, Granvej 12, Falsled.

1. Skift af bestyrelsesmedlem.
Leif bydes velkommen.
Erling konkretiserer de opgaver bestyrelsesmedlemmerne varetager.
Leif opgaver bliver den daglige drift i samarbejde dem havnefogeden. Leif skal organisere arbejdet på havnen og vil tage kontakt til de frivillige der erlægger arbejde på havnen.
Havnefogeden refererer til Leif i almindelighed og Leif arbejder sammen med Palle.
Bente får lavet et login til Leif til automaten og foreningslet.

2. Forslag om at lave opslag på hjemmesiden om ”Indkomne forslag til vedtægtsændringer skal tilgå bestyrelsen inden 1. februar” således at det kan blive offentliggjort sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i ugeavisen.
Forslaget er godkendt af bestyrelsen. Bente sender dette ud på mail til medlemmerne og laver et opslag på hjemmesiden.
Bestyrelsen skal stille en vedtægtsændring ifb. Med persondataforordningen. ”Tavshedspligten” der skal skrives ind i vores vedtægter (pt. er der lavet en forretningsorden for at imødekomme data tilsynets krav om underskrift på tavshedspligten). Den formulering der er i forretningsorden skal tilrettes således det fremgår at det kun er personfølsomme oplysninger bestyrelsen har tavshedspligt om ifb. Med bestyrelsesarbejdet.

3. Budget opfølgning. (Helle).
Automaten giver et fint løbende indblik i indtægter på havnen.
Bestyrelsen har brug for at Udgifterne bliver specificeret ud, særlig omkostningerne på administrationskontoen således det er mere synligt hvad pengene bruges til.
Vi har penge at gøre godt med ifh til vedligeholdelse her sidst på året da der ikke er sket det store på havnen i år på grund af varmen.
Vi har ca. 50.000 til områdedrift resten af året.
Vi har stadig ca. 25 medlemmer der ikke har betalt kontingent i år hvorfor Helle ringer rundt til dem.

4. To do liste.
• Der skal indkøbes en kran til optagning af bøjerne.
• Vi bliver nødt til at etablere et midlertidigt sted til opbevaring af værktøj og andet i stedet for det røde hus og postgården, da vi ikke kan imødegå indbrud de to steder. Løsningen pt er indkøb af en container der skal stå inden for indhegningen og males grønt så den ikke er så iøjefaldende, da vi hverken må bygge eller brække ned før vi har fået godkendt vores lokalplan. Dette skal bringes i orden inden vinteren hvorfor Palle og Leif finder en container der kan indrettes med hylder.
• Broen ved slæbestedet og fender for enden af bro 4 skal laves i efteråret. Der indkaldes frivillige til dette arbejde.
• Ophaler vognen skal straks bringes i orden. Erling får fat i Hans Vinberg som kender en der kan gøre dette
• Tømningssted til kemiske toiletter skal etableres (ifh til tidligere skitse) inden sæsonen start i 2019. Vi tager et par tilbud hjem fra to tømrer.
• På herretoilettet skal der ske nedtagning af randen, og i stedet for skal sættes et nyt toilet op. Vi får tilbud hjem fra en vvs -er.
• Vi flytter vaskemaskine – og tørretumbler op i det lille rum ved offentlige toilet inden sæsonstart. Der skal laves en forhøjning for at imødegå oversvømmelse. Der sættes dørlås på således man via automaten skal betale for vask og tørretumbling.
• Mastekranen skal smøres og tjekkes, hvilket er Bent` opgave. Leif undersøger hvad det vil koste at modernisere kranen.
• Hækplanter rundt omkring på græsset ved fælleshuset tages op da der store mellemrum imellem planterne hvilket ser farlig ud.
• Vi bliver nødt til at tage de pæle op der rammer sandkassen og gyngestativet op NU for der stikker søm og andet op og langtfra ufarligt at have liggende.
• Sten på vejen over til bro 4- 6. Dette gøres til foråret.
Vedligeholdelsesplanen skal opdateres. Er udsat til næste møde.

5. Oplæg fra Palle til en ny legeplads.
Se link (https://norleg.dk. Bente sender fotos og priser med på en legeplads fra dette firma ifb. Med fondsansøgningerne.

6. Etablering af parkeringsforhold til kajakroerne.
Der er blevet flyttet et par sten ved havnefogedkontoret så kajakroerne skal køre ind på græsset og parkere. Parkeringspladserne fra bro 5 og op til fælleshuset er forbeholdt pladslejere på bro 5 og må ikke bruges af kajakroerne – dette informeres videre til kajakroerne.
De må under ingen omstændigheder køre ned ved fælles huset, da folk ikke skal sidde i dieselos når de spiser og vi har børn der er på legepladsen som ikke regner med der kommer biler der. Der skal sættes en kæde op så dette ikke kan bruges som ” alternativ ”.

7. Kontingentstigning for kajakroerne
Der skal ske en væsentlig Kontingent forhøjelse for kajakklubbens medlemmer da vi skal have dækket overs omkostninger ind. Leif og Erling holder et møde med kajakklubben og informerer dem om dette. Hvis søgningen til stadighed øges, kan vi blive nødt til at gøre rent 2 gange dagligt i fælleshuset fordi kajakroerne klæder om derinde. Vi kan derudover kan vi blive nødt til at gøre rent i fælleshuset i efteråret og vinteren hvor vi ellers ikke gør rent.
Bestyrelsen vil gerne at kajakroerne fremadrettet betaler via automaten, således de får et klistermærke der skal sættes på deres kajakker, så vi har styr på hvor mange medlemmer der faktisk bruger havnens faciliteter.

8. Rengøring af fællesfaciliteterne.
Bent ønsker ikke at varetage opgaven til næste år, hvilket er taget til efterretning.

9. Regning fra advokat ifb. Med håndtering af henlagte både hvor der ikke blev betalt.
Regningen for hjælp til håndtering af båd der var henlagt uden ejeren kunne findes svarede til det skyldige beløb fra vedkommende, nemlig 9000 kr. Bestyrelsen har dog fået redskaber til hvordan lignede situationer skal håndteres ved at få bistand i sagen fra bro 4. Bente undersøger hvor meget hjælp vi kan få fra og hvad koster det hvis vi fremadrettet skulle få brug for advokatbistand.


10. Næste bestyrelsesmøde.
Den 6. november kl. 19 i fælleshuset på havnen.

11. Eventuelt:
Indberetning til Danmarks statistik. Bente har brug for nemid for at kunne gøre dette, ellers er det pr. brev. Helle får dette lavet.
Wifi til næste år: Der skal sættes kode på havnens netværk som udleveres ved betaling, da ikke
kodet wifi gør, at alle der er på havnen og som har slået deres wifi til går på havnens net,
hvilket har betydet, at der har været oppe på 700 brugere på engang i denne sommer, hvilket
nettet ikke kan holde til

Henvendelse fra Beboerforeningen vedrørende udgiften til broen: Broen har kostet 12.000 kr. som
dækkes med 1/3del fra havnens side 4000 kr. Beboerforeninger dækker 4000 kr. og en privatperson
har sponsoreret 4000 kr.Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com