Bookmark and Share     English   

Referat af bestyrelsesmødet den 7. maj 2018

Referat af bestyrelsesmødet den 7. maj.

1. Drøftelse af priser på månedsleje og vinteropbevaring.
Generalforsamlingen gav bestyrelsen i opdrag at se på prisstigningerne der har været vedr. månedsleje m.m. Bestyrelsen har igen set på priserne fra Faaborg havn og da de har mange forskellige priser, betyder det at månedslejen på de store pladser i Faldsled havn nok bør justeres. Priserne i inderhavnen og mellemhavnen er meget passende.
Da det administrativt ikke kan gøres mit i et år, da mange der allerede har betalt lejen, har bestyrelsen besluttet at justere priserne fra 1. januar 2019.
I år vil man som kompensation får gratis vinteropbevaring på land med i prisen for at leje en plads i vandet. Med dette tiltag er vi stadig er billigere end Faaborg havn, når man regner den samlede pris ud for at ligge i vandet og står på land.
Kun både som kommer ude fra og som ikke har ligget i havnen skal betale 500 kr. pr. mdr. for vinteropbevaring på land.

2. Lokalplan:
Erling og Bente tager møderne med Faaborg Midtfyn kommune derom.
Bente laver et ”skrift” om de ønsker der er til lokalplanen som blandt andet skal indeholde:
Etablering af toiletbygning ved postgården, udvidelse af kiosken, bygning af klublokaler til sejlklubben, opsætning af overdækkede pavilloner til at grill rundt omkring på havnen, etablering af bådopbevaringsplads, samt ikke mindst at få lovliggjort kajakskjulet samt den nye overdækning ved havnefogedkontoret.

3. Referat af mødet med beboerforeningen.
Referatet er lagt ud på hjemmesiden hvor medlemmerne kan læse det. Beboerforeningen har været så venlige at lade havnen låne deres telt når Visens skib kommer, men uden inventar, hvorfor alle skal tage en stol med til koncerten, hvilket er en stor hjælp for havnen. Containeren der har stået på havnen siden sidste år byfest bliver fjernet når årets byfest er slut. Ellers afvikles byfesten efter de tidligere aftaler hvilket altid er sket problemfrit.

4. Efterregulering af 3m prisen på pladserne.
Efter den nye opmåling som Holger og Peter systematisk lavede for et par år siden af alle pladserne, taber havnen penge når en plads sælges nu, da opmålingen er sket imellem pælene hvilket er det mest korrekte måde at lave opmålingen på. Men denne model gør at Målene er blevet mindre da pladserne tidligere er målt op midt pæls. Dette tab indhentes når gamle pladser sælges, hvorfor bestyrelsen ikke ønsker at lave en prisstigning af 3m prisen.

5. Udslagskummen.
Kurt tager fat i Uffe om at NU skal udslagskummen laves færdig. Bente bestiller skilt med henvisning til udslagskummen. Erling minder om at dette skal ske da affaldshåndteringsplanen har dette beskreven.

6. Eventuelt:
• Medlemmerne ønsker en kvittering når de tilkøber el således de har dok. i orden hvis mærket forsvinder fra deres elkabel. Bestyrelsen taler med Bent om dette.

• Bente har arbejdet med at få Havneguiden opdateret både på dansk, engelsk og tysk således dette skulle være i orden nu. Dette sammen med en beskrivelse i ”sejleren”, er de to steder der i år bliver annonceret, da informationer fra de to steder bliver overflyttet til andre relevante sider/ blade automatisk.

• Der er et stort hul i asfalten ved isætningspladsen for vognmændene ved mastekranen. Kurt kikker på det.

• Internettet på havnen skal reetableres. Bestyrelsen har accepteret et tilbud om at få dette bragt i i orden. Der vil blandt andet blive opsat antenner 5 steder på havnen for at sikre at alle kan modtage signalet. Palle bestiller arbejdet.

• Der mangler skilte på broerne ved de pladser som har et ” a” eller ” b” blandt andet ved plads 106a.
Vedrørende plads 106a bør den lægges sammen med 106, da 106 ikke kan sælges. Ved sammenlægning kan pladsen måske sælges til en båd der ikke stikker dybt ( motorbåd)

• Bente bestiller skilte med henvisning til autocampere om betaling og hvor de kan parkere. 
 
• Der sendes en mail og følgende besked lægges ud på hjemmesiden:
”Bestyrelsen vil gerne bede om, at medlemmerne får flyttet deres stativer fra vinteropbevaringspladsen inden den 1. juni. Såfremt dette ikke sker, bliver bestyrelsen nødt til at foranstalte at de bliver fjernet på medlemmers regning.
I containerpladsen er der hensat en gl. trailer der kan bruges til at flytte stativerne med. Der er sat en hængelås på lågen derind til. Alle medlemmerne kan hente traileren da nøglen til hængelåsen, er den samme som til mastekran m.m. hvorfor alle medlemmerne har en nøgle til containerpladsen.
Da det er et medlem der har foræret havnen traileren, beder vi om at den bliver sat på plads efter brug og der bliver låst af igen, så vi ikke mister traileren.
I Postgården forefindes der rigtigt mange ting. Lørdag den 2. juni vil Kurt være ved postgården fra kl. 9 - 11 så de medlemmer der har ting opbevaret der, kan få det udleveret. Efter den 2. juni vil de ting der ikke er afhentet blive bortskaffet.”

• Bente får lavet en vejledning til brug af automaten og får den opsat ved automaten.

• Kurt og Palle arbejder videre med opsætning af stiger ved broerne.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com