Bookmark and Share     English   

Referat af møde med sejlklubben den 1. nov 2016

Referat af møde med sejlklubben den 1. november 2016 
 
Fra Sejlklubben deltog:
Anders Søndergaard
Mogens Solgaard
Helge Kold

Fra havnen deltog:
Kaj Hansen
Erling Andersen.


1. Det blev besluttet at, eksisterende samarbejdsaftale, fra oktober 2015, mellem Sejlklubben og Faldsled Havn, fortsætter uændret.

2. Med hensyn til den tidligere planlagte toiletbygning på havnens nordside, ønsker sejlklubben gerne at dette projekt fremmes mest muligt.

3. Vedrørende ordningen med fast landstrøm, forventes ordningen at fortsætte næste år, idet havnen har behov for flere målinger med bimålere, for at kunne fastsætte et endeligt beløb for denne ordning, der i 2016 udgjorde kr. 500,- pr. fartøj. Sejlklubben udtrykte i den forbindelse ønske om at, man gerne vil afregne fast landstrøm pr. måler til en fastsat takst pr. kw/t.

4. Ønsket om at anvende den gamle containerplads til opbevaring af master, kan desværre ikke imødekommes af havnen, da pladsen på nuværende tidspunkt dels er udlovet, og dels anvendes til andet formål. Med hensyn til at hegne den nuværende masteplads ind, ser havnen meget positivt på dette, og det blev aftalt at Sejlklubben arbejder videre med ideen, og forelægger projektet for havnen inden dette bringes til udførelse. Kaj lovede at stille de oplysninger til rådighed, han var i besiddelse af omkring tilbud på hegn. Udgiften til projektet, afholdes af Sejlklubben.

5. Muligheden for at tage både op, og søsætte ved bro 6 blev drøftet. Havnen kan ikke tillade at denne aktivitet sker i dette område, da der ikke er befæstet i undergrunden for så tung trafik nær bassinkanten, og henviser til pladsen ved mastekranen, der er beregnet til formålet.

6. Sejlklubben udtrykte ønske om at deres bøjer kunne tages ind sammen med havnens bøjer til farvandsafmærkningen. Umiddelbart kan havnen ikke påtage sig denne opgave på grund af mangel på frivillige samt tilstrækkeligt materiel. Man var dog enige om at arbejde videre med tanken, og der blev opfordrede med at komme med gode idéer fra begge sider.


Referent: Erling Andersen.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com