Bookmark and Share     English   

Referat fra bestyrelsesmødet den 29. februar 2016

 
Referat:

1. Referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.

2. Generalforsamling.
Udkast til bestyrelsens beretning gennemgået og justeret.

Det foreløbige regnskab tenderer mod at udvise et overskud på ca. 20.000 kr.

Budgetforslag for 2016 7baseres på, at kontingent og takster for gæsteleje fastholdes på
2015-niveau.

Et oplæg til imødekommelse af ønsket om permanent landstrøm vedtoges.

Kandidatemner til bestyrelse mv. drøftedes.

3. Offentligt toilet.
Den utilfredsstillende situation drøftedes.

4. Eventuelt.
Overslag vedr. aflåst område for maststativer fremlagdes. Bestyrelsens umiddelbare opfattelse er, at udgiften til eventuel etablering bør afholdes af brugerne.

På foranledning af et medlem drøftedes eventuel etablering af en bådplads på 6x20 m.
Hvis de to inderste pladser på bro 6 indgår, vil den inderste smalle plads kunne udnyttes.
Såfremt det bliver aktuelt, var der enighed om, at se positivt på muligheden, hvis standardkontrakten og havnereglementet kan overholdes.

Forslag om, at de valgte bestyrelsessuppleanter fremover kan deltage i bestyrelsesmøderne, blev positivt modtaget.

Ref. Bent Andersen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com