Bookmark and Share     English   

Referat fra Bestyrelsesmødet den 31. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmødet den 31. marts 2016.

Tilstede var: Helle Melgaard, Holger Jensen, Erling Andersen, Kaj Hansen, Bente Madsen.
Poul Jørgensen og Peter Rønhave kom til senere.

Punkt 1.
Konstituering.
Erling Andersen: Næstformand
Helle Melgaard: Kasserer
Kaj Hansen: Drift og vedligehold
Holger Jensen: Sekretær
Bente Madsen: Formand

Ved konstitueringen, var der enighed om at flytte funktionen vedr. pladsansvarlig væk fra næstformandsposten til havnefogeden som samtidig får til opgave at holde medlemslisten i ”foreningslet” ajour.

Erling og Holger får overdraget, særlig opgaven ifh. Til etablering af det offentlige toilet smat kontakten til Faaborg Midtfyn kommune i den anledning, og senere etablering af toiletbygning på den anden side af havneanlægget.

Eventuelt:
Kiosken har fået reetableret pladsen efter opgravning, med fliser. Der er et ønske om et nyt plankeværk omkring pladsen, hvilket bestyrelsen var positiv overfor. Kaj og Holger er tovholder på opgaven.

Helle og Poul udarbejder elektroniske dokumenter i forbindelse med pladssalg således det fremover arkiveres elektronisk i ”Foreningslet”. Nuværende kontrakter scannes ligeledes ind i et PDF format og henlægges i ”Foreningslet”.

Havnen er ikke korrekt opmålt efter at bro 6 er etableret, hvilket giver problemer. Bro 6 skal matrikuleres. Peter vil i den forbindelse undersøge hvilken kravsspecifikation der er til dette og derefter beskrive opgaven som kan sendes til diverse landmålere. Når dette er færdigt skal der hentes tilbud hjem fra flere landmålere.

Bestyrelsen har modtaget et par henvendelser, om at drøfte muligheden for at kontingentbetalinger ikke opkræves, når man har sat ens plads til salg og i perioden indtil den er solgt.
Bestyrelsen har valgt ikke at imødekomme dette forslag med afsæt i, at havnens økonomiske råderum kan komme under voldsoms pres hvis der bliver mange pladser til salg. Det årlige kontingent går til vedligehold af havnen og disse forpligtelser bortfalder ikke ved et ønske om at sælge sin plads.

Reglementet blev tilrettet, således at de forslag der blev besluttet på generalforsamlingen, nu er indskrevet i reglementet for Faldsled Havn.


Referent Bente Madsen
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com