Bookmark and Share     English   

Referat fra forretningsudvalgs møde den 24 april 2019

Referat fra forretningsudvalgsmøde den 24. april 2019

1. Status vedr. bestyrelsen
Erling og Hans har valgt med omgående virkning at forlade bestyrelsen i påsken, da de modtog kritik fra den resterende bestyrelse ifh. til at efterleve de anvisninger, der er i vedtægterne i forbindelse med ansættelsesprocedure af en ny havnefoged og beslutning derom.

Kaj, som er suppleant inden for bækkene, kan ikke indtræde i bestyrelsen på grund af sygdom.

Ernst, der er valgt som suppleant uden for bækkene, kan ikke indtræde i bestyrelsen alene, da suppleanten indenfor bækkene ikke tiltræder og bestyrelsen vil derfor ikke være fuldtallig og beslutningsdygtig.

Den resterende bestyrelse, kan kun fungere som et ”forretningsudvalg”, da der ikke kan afvikles bestyrelsesmøder, men kun forretningsmøder, som sikrer havnens drift indtil en ekstraordinær generalforsamling er afviklet.

Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling så hurtigt som muligt, hvor de nuværende vedtægter anviser, at der mindst skal vælges to nye medlemmer til bestyrelsen inden for bækkene samt en suppleant også inden for bækkene, da Hans, Erling og Kaj er valgt inden for bækkene.
Vedtægter, der gør det vanskeligt, måske endda umuligt, da det ved netop den afholdte ordinære generalforsamling kun var én indenfor bækkene, der opstillede til bestyrelsen.

For at sikre havnens videre drift har Palle, Helle og Bente valgt at formulere et forslag til vedtægtsændring, der skal behandles på den kommende ekstraordinære generalforsamling, hvor man helt eller delvis reducerer antal af valgte bestyrelsesmedlemmer imellem bækkene.
 
2. Ekstraordinær generalforsamling
Den 4. juni i Svanninge sognegård k. 1930
Bente sender annoncetekst til ugeavisen
Annoncetekst til ugeavisen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Faldsled havn
Den 4. juni 2019 i Svanninge sognegård kl. 19.30

Da to medlemmer – begge valgt indenfor bækkene - har ønsket at stoppe med bestyrelsesarbejdet, opfordrer vi medlemmerne til at møde op med kandidater til bestyrelsen for at sikre havnens videre drift.

Dagsorden.
• Valg af dirigent.
• Behandling af Indkomne forslag.
• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
• Valg af 1. suppleant.
• Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Faldsled havn

3. Ansættelse af havnefoged.
Sættes i bero indtil der igen er en fuldtallig bestyrelse, da det juridisk ikke er korrekt, at et forretningsudvalg træffer en så stor beslutning. Bente fortsætter med at passe telefonen. Palle tager sig af de opgaver, der ellers skal løses.

4. Afleveringsforretning.
Den resterende bestyrelse deltager i afleveringsforretningen med Hans og Erling fredag kl. 15. Bente sender en mail til Erling og Hans derom. Palle og Flemming afhenter et arkivskab, der står ved Erling efter mødet. Ernst kommer fredag eftermiddag og snakker med Palle om rep. af broen ved slæbestedet.

5. Praktiske ting der skal løses:
Hejsning af Dannebrog hver søndag: Bente har aftalt med Kurt Castello, at han hejser og tager flaget ned om søndagen.

Palle kører bænkeborde ud i den kommende weekend. Der indkøbes x antal bænkeborde, da de kun koster 600 kr. i Jem og fix.

Det nye tømningsanlæg skal sættes op. Palle kontakter Erling derom, da han har tilkendegivet, at han har frivillige, der vil gøre dette.

Ellers bestilles Millinge Maskinstation til at tilslutte det nye Tømmingssted for kemiske toiletter.

Broen ved slæbestedet sikrer Ernst bliver lavet – Ernst indkalder frivillige.
 
Bente har fået lavet 20 nøgler (til vogne og spillet), som Palle lægger ned i havnekontoret. Der har været flere henvendelser fra folk, der har købt pladser det sidste år, der ikke har fået nøglen samt havnekort. Bente har kodet en bunke havnekort, som ligger i havnekontoret således de blot kan udleveres sammen med nøglen, til de medlemmer, der ikke har fået dette ved køb af en plads.

Bente har bestilt de små flag til bådene.

Bente har flyttet rundt på og fjernet flere skilte og der er enighed om at 2 skilte med 20 km ved indkørslen er et for meget, så Bente fjerner det ene. Det har pyntet, at det er blevet fjernet og flyttet rundt på skiltene. De skilte, der er taget ned, står i det røde hus og kan altid sættes op igen, hvis der er behov derfor.

Køkkenaffald fra fælleshuset: Elena skal ikke køre med det i hendes private bil. Palle skifter posen om søndagen og Bente prøver at finde en der vil tilse skraldespanden mit på ugen og evt. sætte en ny sæk i og fjerne den fyldte sæk.

Bente har rettet hjemmesiden ifh. til bestyrelsen

Bente har annonceret alle bådpladser, der er til salg, på Flids hjemmeside.
 
Helle bestiller nye klistermærker til bådene, da de første, vi har fået forsvinder i ”vask”.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com