Bookmark and Share     English   

Referat fra generalforsamlingen 2018

 
 
Referat af generalforsamlingen den 20. marts 2018.
 

Bestyrelsen anbefalede Claus Tolstrup som dirigent og da ingen andre ønskede at opstille blev Claus Tolstrup valgt.


Claus Tolstrup kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet til medlemmerne pr. mail og i Faaborg ugeavis til ikke pladslejere.


Dette var Jens Lundahls ikke enig i, da de vedtægtsændringsforslag der var tilsendt bestyrelsen ikke var postomdelt til beboerne imellem bækkene, hvorfor generalforsamlingen ikke var lovlig indvarslet, efter Jens Lundahls opfattelse.


Claus Tolstrup var ikke enig i den tolkning, og da flere tidligere bestyrelsesmedlemmer kunne fortælle, at man aldrig i foreningens historie har postomdelt forslag til beboerne imellem bækkene, blev det er op til forsamlingen at beslutte om generalforsamlingen var lovlig indvarslet.


Forsamlingen tilkendegav at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.


Dette betød at Jens Lundahl ikke ønskede sit forslag om vedtægtsændring behandlet på generalforsamlingen.


Beretningen blev gennemgået:
På trods af en rigtigt dårlig sommer blev resultatet at der har været 1118 overnattende gæster på havnen. Det bedste resultat siden 2007 hvor krisen satte ind. Resultatet er en stigning på 158 gæster eller omsætningsstigning på ca.10 % mere end 2016.

Der er foreløbig konstateret behov for løsning af flg. Anlægsarbejder i 2018:

• Internettet på havnen skal bringes i orden.

• Bestyrelsen har fået et tilbud hjem på stiger med lys og disse koster ca. 40.000 kr pr. stk plus de installationer der skal laves - almindelige stiger med reflekser på må være løsningen da vi ikke har penge til at indkøbe 5 - 6 stiger til den pris.

• Opsætning af numre på bådpladserne på broerne så man er fri for at ligge på maven for at finde et konkret pladsnr.

• Der skal males rundt omkring på havnen.

Generelt har året 2017 været yderst turbulent med mange forandringer ifh. Til havnens drift. Forandringer som har givet bestyrelsen ualmindelige megen arbejde.


Kystdirektoratet har virkelige sat en prop i for den videre udvikling af havnen. I forbindelse med lovliggørelse af kajakskjulet kræver kystdirektoratet at, vi søger Faaborg Midt Fyn kommune om at der laves en lokalplan for området. Kystdirektoratet har senest her i januar rykket for, at få svar fra Faaborg Midtfyn kommune, om tidsperspektivet for godkendelse af en lokalplan som er ca 1- 2 år - i den periode må intet laves bygges på havnen. Så hvis man sidder med forventninger om at der sker bygningstiltag eller ændringer af allerede eksisterende bygningsmasse de næste 1- 2 år må vi desværre skuffe jer. Kystdirektoratet har massivt sat en prop ifh til nye tiltag. Forhåbentligt nikker det politiske system ja til, at der kan laves en lokalplan den 22. marts.
Bestyrelsen har valgt ikke at indgå en ny kontrakt med Pouls firma om de opgaver der er tilbage som havnefoged nu hvor automaten er sat op. Dette fordi vi med vores kendskab til Poul var klar over, at han fortsat ville bruge oceaner af tid på havnen, hvilket havnen ikke fremadrettet kunne honorere.

Bestyrelsen vil ikke undlade at gøre opmærksom på at Poul ikke er fyret af havnen – Poul har aldrig personligt været ansat, men hans firma har løst opgaver for havnen og på regning for de løste opgaver. Der har pågået forhandling imellem Kurt, Erling og Poul som betød at kontrakten ikke blev fornyet.

Afslutningsvis vil bestyrelsen atter engang takke Poul for mange års samarbejde og vi ønsker Poul og Tove en god og fredfyldt tid på havnen i deres båd. Må De nyde det

Hele beretningen findes på havnens hjemmeside og kan læses der.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.


Regnskabet blev gennemgået af Helle. Et medlem ønskede at få uddybet hvilke konkrete udgiftsposter der lå under punktet administration. Det blev oplyst at Under denne post er der bogført store udgifter til annoncering sidste år på ca. 30.000 kr, kortgebyrer ifb. Med opsætning af automaten, licenser til foreningslet m.m, forsikringer, leje af printer, samt advokatbistand. Vedkommende var ikke tilfreds med svaret.

Der var en enkelt kommentar fra salen angående afskrivninger af automaten og længden af afskrivningsperioden som er sat til 8 år. Helle oplyste at afskrivningsperioden let kunne blive kortere end det anførte regnskabet.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen på nær 2 personer som ikke kunne godkende regnskabet.

 

Budget 2018 blev fremlagt af Helle og godkendt af forsamlingen.


Kontingent. Uændret i 2019.


Valg til bestyrelsen.
Flg. Opstillede: Erling Andersen, Palle Knudsen, Jens Lundahl, Stine Mjaaland, Poul Jørgensen og Bente Madsen.

 

Der blev afgivet flg. Stemmeantal: Erling Andersen 73 stemmer, Palle Knudsen 66 stemmer, Jens Lundahl 32stemmer, Stine Mjaaland 38 stemmer, Poul Jørgensen 24 stemmer og Bente Madsen 66 stemmer.


Erling Andersen, Palle Knudsen, og Bente Madsen blev valgt til bestyrelsen for en periode på 2 år.

 

Valg af bestyrelsessuppleanter:
Jens Lundahl og Stine Mjaaland ønskede ikke suppleantposterne.
Leif Hemmsen plads 157 blev valgt som 1. suppleant og Kurt Nielsen på plads 114 blev 2. suppleant.

 

Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Bente Kjærgård Jensen og Asbjørn Jaklands blev genvalgt. Hans Vinberg blev valgt som revisorsuppleant.


Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen` og Peter Rønhaves forslag om en vedtægtsændring vedr. ”eksklusion” opnåede ikke tilslutning hos de fremmødte på generalforsamlingen. 55 stemte for og 64 stemte imod forslagene. Bestyrelsen må derfor bruge den eksklusionsmulighed der er indskrevet i kontrakterne, såfremt der er problemer som ikke kan løses af anden vej.


Jørgen Heidemann ønskede ikke sit forslag behandlet da Jens Lundahls forslag om vedtægtsændring ikke blev behandlet på generalforsamlingen.
Jørgen Heidemanns forslag vedr. taksterne på månedsleje, blev ikke behandlet, da dette blev vurderet som et åbent brev til bestyrelsen om, at revurdere de prisstigninger der blev lavet med virkning fra 1. januar 2018.


Eventuelt.
Bent, præsenterede grillen. Det bliver muligt at købe et lille udsnit af almindelige dagligvarer i grillen når sæsonen starter.
Da han både er forpagter af grillen og havnefoged kan medlemmerne henvende sig i grillen hvis de har brug for hjælp, eks. Tilkøbe El eller andet.
Bent træffes dagligt på havnen fra kl. 9 -11. Ellers ringer man bare til Bent.


En personkreds ønsker nøgle til slæbestedet. Kurt og personkredsen vil samme prøve at finde en løsning på dette.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com