Bookmark and Share     English   

Referat fra generalforsamlingen 2019

 
 
Referat fra generalforsamlingen den 26. marts. 2019.

Bestyrelsen anbefalede Claus Tolstrup som dirigent og da ingen andre ønskede at opstille blev Claus Tolstrup valgt.
Claus Tolstrup kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet til medlemmerne pr. mail og i Faaborg ugeavis til ikke pladslejere
Forsamlingen holdt et minut stilhed for Bent Post - Anne-Marie Hanfgarn (Misser) som beklageligvis er afgået ved døden
Årets gang
2018 viste sig at blive en rigtig god sommer for havnen. Det gode vejr gjorde, at der var rigtig mange mennesker på havnen sommeren igennem. Tørken indebar at beredskabsstyrelsen indførte afbrændingsforbud gennem en forholdsvis lang periode, hvilket betød at vi blev nød til at indføre forbud mod brug af grill på havnens område, så længe det tørre vejr stod på.
Der var 804 overnatninger af gæstesejlere, mod 678 året før
og 502 overnatninger af autocampere, mod 440 i 2018.

Pladsomsætningen
Der har i årets løb været et rimeligt flow i pladsomsætningen. I øjeblikket er der 15 pladser til salg fordelt mellem Yderhavnen og inderhavnen, heraf er der 3 pladser ved bro 6 som er havnens.
Vi har i øjeblikket en venteliste på 4 som ønsker plads i Mellemhavnen, alternativt de længste pladser i inderhavnen.
Der enkelte medlemmer der har haft deres plads til salg påfaldende længe Derfor opfordrer vi de pågældende medlemmer til at benytte deres ret til selv at anvise en køber hvis man har kontakt til en sådan.For at fremme salget af ledige pladser, bliver disse fremover averteret, dels på Flid´s hjemmeside, og dels havnens egen hjemmeside.

Automatens drift.
Næsten alle former for ydelser til havnen, er efterhånden lagt ind i automaten, og den optimeres løbende således at den fungerer bedst muligt. Bente står i den forbindelse for ændringer, optimering samt kontakten med BEAS når det viser sig nødvendigt, og Palle varetager driften og den tekniske del.

Persondataforordningen.
Havnen blev pålagt at indføre forskellige tiltag i forhold til persondataforordningen. Alle ting der omhandlede dette skulle nøje beskrives, lige som der skal være en ansvarlig der forestår dette.
Persondataansvarlig er Bente. Alle detaljer omkring dette kan ses på havnens hjemmeside hvor også alle de persondataforordninger der indgået med vores samarbejdspartner kan læses.

Vedligeholdelse.
Der er udført forskellige vedligeholdelsesopgaver i årets løb. Blandt andet fik vi malet bygningerne, sat nye numre på pladserne, og udført almindelig udskiftning på broerne. Havnens ophaler-vogn er blevet renoveret, således at den kan klare nogle år igen.
Da vi fik problemer med strømmen efter sidste oversvømmelse, ud til nogle af broerne, er kablerne ud til bro 2 – 1 og en del af inderhavnen, blevet udskiftet for at undgå samlemuffer i jorden. Samtidig er der ført nye kabler frem til standerne over for Postgården, det gør at vi nu kan separere strømmen over flere grupper for at undgå voldsomme spændingsfald.
Vi påtænker samtidig at opsætte andre standere der hvor autocamperne plejer at være, og som er forberedt for elmålere. I fremtiden skal vi nok forberede os på at forbruget af el kan blive større, og derfor bliver nød til at afregne efter forbrug, automaten kan i forvejen håndtere dette.

Den gamle mastekran var ikke godkendt, og dermed ulovlig, hvilket i værste fald kan medføre havnen et erstatningsansvar. Hvis kranen skulle den bringes i en stand således at den kunne godkendes ville det formentlig blive en bekostelig affære, derfor har vi valgt at anskaffe en ny mastekran.
Den nye kran vil være eldrevet, og koster omkring kr. 200.000 kr. sejlklubben har i den forbindelse givet tilsagn om at give 50.000 kr. til kranen.

Lokalplanen.
Arbejdet med lokalplanen, kører sin langsomme gang i systemet. Vi har haft møde med kommunen om hvilke muligheder vi har for at udforme planen. I øjeblikket afventer vi på svar fra kystdirektoratet med henblik på at frigive strandbeskyttelseslinjen, så denne kan administreres af kommunen, dette skulle vi få svar på i marts måned. Efterfølgende skal vi så i gang med at udforme planen, således der er chancer for at få den godkendt af Faaborg Midtfyn. Endelig godkendelse af lokalplanen forventes engang i 2020.

Havnefoged
Året startede med en ny forpagter på kiosken, som samtidig skulle udføre jobbet som havnefoged. Forpagteren, der også har fungeret som havnefoged, ønskede fra årsskiftet ikke længere at udføre rengøringen af toiletterne, hvilket vi har fritog ham for, mod en aftalt reduktion i vederlaget som havnefoged.
I februar opstod der diverse misforståelser omkring hvad ”arbejdsbeskrivelsen for havnefogedens opgaver” indebar. Dette har medført at frivillige blandt havnens medlemmer og flere bestyrelsesmedlemmer har måtte udføre flere af havnefogedens opgaver.
På grund af uenighed bliver forpagteren fritaget fra funktionen som havnefoged, i henhold til kontrakten og stopper derfor pr. 1. april 2019 som havnefoged
Det vil derfor sige, at vi søger en ny havnefoged.

Spørgsmål til beretningen:
Medlem roser havnens bestyrelsen for en kæmpemæssig arbejdsindsats men stiller spørgsmålet ”hvad møder vi vores gæster med” en skilteskov opsat i den bedste mening men ikke pynter !!
Kunne Ønske et skilt som startede med ”Kære gæster Velkommen til Faldsled havn osv.”
Bestyrelsen svarede at en forenkling måske er muligt, men flere af skiltene er en nødvendighed for at informere mange ting ud til gæsterne, men lover at bestyrelsen vil gå skiltene igennem og vurdere om flere kan tages ned.
Beretningen blev godkendt
Hele beretningen ligger på havnens hjemmeside hvis man ønsker at læse denne fuldt ud.

Regnskab:
Helle gennemgik det revideret regnskab 2018. Et medlem har et spørgsmål til hvad ”div. andre tilgodehavende” på 42.890 kr. dækker over. Helle svarer at det er, Forpagtningsafgift fra Premiere is og Fåborg kommunes betaling for det offentlige toilet
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Budget 2019 blev fremlagt af Helle og godkendt af forsamlingen, med oplysningen om at der ikke var medregnet evt. vedlager til bestyrelsen hvis dette forslag blev vedtaget. Mastekran er ikke nævnt i budgettet da dette er en anlægsudgift.

Kontingent. Uændret i 2020.

Valg til bestyrelsen.
Helle Melgaard er genvalg til en ny periode på 2 år
Leif Hemmsen udtræder ud af bestyrelsen.
Hans Vinberg stiller op som medlem af bestyrelsen der bor imellem bækkene. Da Ingen andre bosættende imellem bækkene ønsker at opstille til bestyrelsen, indtræder Hans Vinberg i bestyrelsen.

Valg af bestyrelsessuppleanter:
Kaj Hansen bliver valgt som suppleant, bosættende imellem bækkene for 1 år.
Ernst Sørensen bliver valgt som suppleant, bosættende udenfor bækkene også for 1 år.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Asbjørn Jakland fortsætter som revisor
Kurt Nielsen bliver valgt som revisor da Bente Jensen ikke ønsker dette erhverv længere.
Revisorsuppleant: Poul Erik Petersen

Behandling af indkomne forslag:
Dirigenten påtaler at da der er tale om vedtægtsændringsforslag skal 3/4 af de fremmødt stemme for, hvis forslagene skal vedtages.

Forslag om Stemmeafgivning ved generalforsamlinger:
Forslaget om stemmeafgivning på generalforsamling er en præcisering af den praksis der har været anvendt igennem årene, men som ikke er tydelig beskreven i vedtægterne for nuværende, hvorfor bestyrelsen med dette ændringsforslag har prøvet at tydeliggøre praksis, da dette ofte giver problemer ifb. Med afvikling af en generalforsamling
Forslaget blev vedtaget med 57 ja stemmer og 2 nej.
Bestyrelsens Tavshedspligt
Begrundelse for at overstående vedtægtsændringsforslag er stillet, er den nye persondataforordning som kræver at tavshedspligten skrives ind i vedtægterne. Dirigenten påtaler, at man ikke kan blive fri for at indskrive dette i vedtægterne
Der pågik en drøftelse vedr. ordet eksklusion som ønskede at blive udskiftet med misligholdelse. Dette ændringsforslag blev ikke vedtaget.

Forslaget blev vedtaget med 46 stemmer for, 5 imod, 9 blanke
Aflønning af bestyrelsesarbejdet
Motivationen for at stille forslaget er at Bestyrelsesarbejdet er blevet en så tidskrævende faktor, at bestyrelsesmedlemmerne ofte må tilsidesætte private gøremål og aftaler for at administrere/ varetage havnens interesserer.
Blandt andet er mødevirksomheden stadig tiltagende med diverse myndigheder og andre interesseorganisationer på havnen, samtidig med at havnens medlemmer konstant stiller højere krav til hvad en bestyrelse skal løse af opgaver, at det ikke længere er en biting af sidde i havnens bestyrelse. Situationen rent tidsmæssigt er af en størrelse at det er mere en svært at have et lønarbejde/ virksomhedsejer og samtidig sidde i bestyrelsen og få løst de opgaver der presser sig på.
Flid har anbefalet havnen at man bør ansætte en forretningsfører til at løse alle de administrative opgaver der er, hvilket man gør selv i mindre havne, da opgaverne er lige store om det er en stor eller mindre havn.
Et medlem spørger om bestyrelsen ikke kender betingelsen for frivilligt arbejde ? Bestyrelsen svarer jo – det betyder imellem 2-4 timer arbejde om ugen, imod det den siddende bestyrelse der arbejder mindst 10 timer om ugen og op til 25 timer når der er mange opgaver der presser sig på.

Et medlem spørger om bestyrelsen går af ??? Hvortil der bliver svaret at det kan blive en overvejelse hvortil medlemmet blot meddeler at vi kan bare træde tilbage alle sammen, omgående.
Samme medlem meddeler, at ingen vil lave frivilligt arbejde på havnen hvis forslaget bliver stemt igennem.

Der var 26 ja og for 26 imod forslaget hvorfor dette ikke bliver vedtaget.
Konsekvensen af afstemningsresultatet bliver taget på førstkommende bestyrelsesmøde.

Eventuelt:
Der spørges til hvilket funktioner en havnefoged skal varetager. I 2019 kan vi nøjes med en person der løser kontrolforanstaltningen af betalende gæster, samt passer telefon og servicere gæster der bestiller plads eller medlemmer der gerne vil have vendt deres skilte. Ellers har vi en funktionsbeskrivelse som der kan ske en forhandling ud fra.

Erling afslutter generalforsamlingen med et ønske til alle medlemmerne om en god sommer.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com