Bookmark and Share     English   

Referat - generalforsamlingen 2016

Referat fra generalforsamlingen i Faldsled Havn den 15. marts 2016 i Svanninge Sognegård.

Der var mødt 63 stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent.
Ernst Jørgensen valgtes uden modkandidater.

2. Bestyrelsens beretning.
Formanden Bente Madsen forelagde beretningen, hvori bl. a. nævntes:
- at nyordningen med tilladelse til overnatning for autocampere har været en succes,
der har kompenseret økonomisk for vigende indtægter fra gæstesejlere.
- Vedligeholdelsesopgaver, gennemført i 2015 og planlagt i 2016.
- Bestyrelsens overvejelser og beslutning vedr. imødekommelse af ønsket om at have permanent tilkoblet landstrøm om sommeren.
- Situationen vedr. etablering af nyt offentligt toilet.
Beretningens fulde ordlyd kan ses på Havnens hjemmeside.
Beretningen blev godkendt uden indsigelser.
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2015.
Kassereren Helle Melgaard forelagde regnskabet.
Regnskabet godkendtes uden indsigelser.

4. Bestyrelsens budgetforslag for året 2016 og årligt kontingent.
Kassereren forelagde forslaget, der forudsætter uændret kontingent.
Efter at have konstateret, at underbudgettering af udgiften til renovation kompenseres af overbudgettering af udgiften til forsikringer blev forslaget godkendt uden indsigelser.

5. Valg til bestyrelse.
Ved skriftlig afstemning valgtes Bente Madsen, Erling Andersen og Holger Jensen.

6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Peter Rønhave og Kurt Castello Nielsen valgtes uden modkandidater. Peter Rønhave som 1. suppleant.

7. Valg af revisor og revisor suppleant.
Ernst Jørgensen og Asbjørn Jaksland valgtes til revisorer med Kim Rifsdal som suppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.
10 medlemmer havde fremsendt motiveret dagsordensforslag til behandling:
I ”Reglement for Faldsled Havn” foreslås følgende tekst indføjet som et selvstændigt punkt D i ordensreglementet:
”Både i havnen skal være sikret mod afgivelse af generende og unødig støj. Vindgeneratorer (vindmøller) må således ikke benyttes i havnen.”
Forslaget vedtoges ved skriftlig afstemning med 41 stemmer for og 15 stemmer imod samt 3 blanke stemmer.

9. Eventuelt.
På foranledning af en forespørgsel fra Hans Jacobsen konstateredes, at Havnens ordensregler ikke umiddelbart forhindrer, at både på land er forsynet med mast.

Ref. Bent Andersen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com