Bookmark and Share     English   

samarbejdsaftale med Jordløse boldklub - kajakafdelingen

Samarbejdsaftale mellem Jordløse Boldklub og Faldsled havn vedrørende Jordløse Boldklubs kajakafdeling

Aftalen er indgået september 2015 og revideres en gang om året (se pkt. 14). Seneste revision 25/9 2016.

Overordnet kan kajakafdelingens medlemmer mod en afgift på 1200 kr. pr. fag i kajakskuret anvende havnens faciliteter i området syd for mastekranen under følgende vilkår:

1. Kajakafdelingens medlemmer skal overholde Faldsled Havns reglement.

2. Havnefogedens anvisninger skal efterleves i alle sammenhænge.

3. Pontonbroer, kajakskur, kajakstativer og borde og bænke ejes af Faldsled Havn, som har det overordnede ansvar for, at alt udstyr er i sikkerhedsmæssig god stand og trygt kan benyttes af både Jordløse Boldklubs kajakroere samt øvrige besøgende (eks. andre kajakroere eller sejlere og badegæster).

4. Jordløse Boldklubs kajakafdeling bidrager med viden om de mest hensigtsmæssige løsninger til faciliteter for klubbens roere og opbevaring af klubbens materiel. De stiller ligeledes arbejdskraft til rådighed i forbindelse med isætning og optagning af pontonbroer, løbende vedligehold af faciliteterne samt evt. nybyggeri.

5. Isætning af pontonbroerne tilstræbes at ske senest til sæsonstart sidste weekend i marts. Optagning tilstræbes at ske ved sæsonafslutning sidste weekend i oktober. Vejret afgør det præcise tidspunkt. Den nærmere planlægning aftales på de faste møder, som Faldsled Havn og Jordløse Boldklub har to gange årligt (se pkt. 14)

Faldsled Havn skal i forbindelse med isætning og optagning:
• levere nødvendige materialer og materiel til klargøring, rengøring og evt. reparation.
• Sørge for bugsering ud og ind af havnen
Kajakafdelingen skal ved isætning og optagning af pontonbroerne deltage i:
• klargøring af broerne før isætning
• frigørelse af pontonbroerne
• assistance med bugsering (min. 2 personer)
• rengøring af bunden ved optagning af pontonbroerne

6. Havnefogedens anvisninger om løbende vedligeholdelse af pontonbroerne og øvrige faciliteter skal efterleves. Havnefogeden har ansvar for at rette henvendelse til kajakafdelingens kontaktperson og aftale nærmere, hvordan og hvornår opståede vedligeholdelsesopgaver løses. Kajakafdelingens kontaktperson skal i den forbindelse have et rimeligt varsel, så vedkommende om nødvendigt kan nå at indhente hjælp fra kajakafdelingens øvrige medlemmer samt planlægge og organisere indsatsen.

7. Omkostninger til vedligehold, der ikke skyldes almindelig slitage og kan henføres til kajakafdelingens brug af pontonbroer og andre faciliteter, skal betales af Jordløse Boldklub efter forudgående skriftlig henstilling og mindst 8 dages varsel til klubbens formand.

8. Efterlever kajakafdelingen ikke sine forpligtelser beskrevet under punkt 5 og 6, vil Faldsled Havn for Jordløse Boldklubs regning rekvirere håndværkere til at udføre opgaverne efter forudgående skriftlig henstilling og mindst 8 dages varsel til Jordløse Boldklubs formand.

9. Kajakafdelingen skal sørge for, at det grønne areal ved kajakskuret og pontonbroerne er ryddeligt. Det vil sige, at der ikke ligger træ eller byggeaffald i buskene eller bag kajakskuret. Havnefogeden kan hjælpe med at anvise plads andetsteds på havneområdet til byggematerialer, som kan finde senere anvendelse.

10. Kajakafdelingens medlemmer skal parkere med respekt for pladsejerne ved bro 5. Parkeringsarealet ud for bro 5 er kun til midlertidig brug i forbindelse med af- og pålæsning af kajakker. Kajakafdelingens medlemmer kan i stedet parkere på pladserne ud for legepladsen. Efterleves dette ikke vil medlemmerne blive bedt om at fjerne deres biler og trailere.

11. Kajakafdelingens medlemmer kan med hensyntagen til øvrige brugere benytte Fælleshuset til omklædning og ophold i perioden fra 1. september til den 15. maj. Koden udleveres af Havnefogeden og må kun bruges af aktive medlemmer.

12. Kajakafdelingens brug af Fælleshuset og pontonbroerne skal ske med hensyntagen til adgang og passage for Faldsleds Havns medlemmer. Kajakafdelingens medlemmer kan således ikke afvise andre fra disse faciliteter.

13. Kajakafdelingens roere må som hovedregel IKKE sejle rundt i havnebassinerne, da dette er forbundet med stor fare for dem. Overtrædelsen af denne regel vil betyde påtale over for den enkelte samt tilbagemelding til Jordløse Boldklub, der må drage omsorg for, at dette ikke gentager sig. Faldsled Havn anviser isætningsmuligheder for de få erfarne roere, som sejler om vinteren.

14. Der afholdes årligt to faste møder mellem Jordløse Boldklub kajakafdeling og Faldsled Havns bestyrelse samt Havnefogeden. Et møde i slutningen af februar en måned før sæsonstart, hvor planlægningen omkring isætning af bro og evt. andre kendte vedligeholdelses- eller nybygningsopgaver aftales. Det andet møde holdes i slutningen af september en måned før sæsonafslutningen. På mødet evalueres samarbejdet henover sæsonen og ønsker til forbedringer, nye tiltag drøftes. Samarbejdsaftalen og bidrag pr. kajak tages op til revision og planlægning af optagning af pontonbroerne aftales.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com