Bookmark and Share     English   

                   Vedtægter for Faldsled havn.

                                             § 1.
Foreningens navn er ” Faldsled Havn”. Foreningens hjemsted er i Faaborg kommune.

                                             § 2.
Foreningens medlemmer er samtlige pladslejere samt ejere af fast ejendom i området mellem Hattebækken og Øksebækken (møllerbækken), samt Illumø og Vigø.

                                             § 3.
Foreningens formål er at eje og drive Faldsled havn – matr. Nr. 20 Faldsled By, Svanninge

                                             § 4.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

                                             § 5.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen. Medlemmer med lejekontrakter indkaldes pr. brev. Øvrige medlemmer indkaldes ved bekendtgørelse i lokale blade. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Forelæggelse af budget, og årlig kontingent.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
8. behandling af indkomne forslag
9. eventuelt
forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

                                             § 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil eller når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom over bestyrelsen. Bestyrelsen skal da straks med mindst 8 dage varsel ved brev/ mail til medlemmerne med lejekontrakt samt øvrige medlemmer ved bekendtgørelse i lokale blade, indkalde til den ekstra ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden.

                                             
                                             § 7
Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. 
Der kan kun tilkomme enhver tilstedeværende stemmeberettiget én stemme pr. bådplads man er pladslejer, og kontingentbetalende af. Det betyder, at har man flere bådpladser, har man én stemme pr. bådplads hvortil der betales kontingent.
Har man både ejendom, der bebos af ejeren, i Faldsled mellem Møllebækken og Hattebækken (i det følgende kaldet imellem bækkene) og bådplads, har man stadig kun en stemme pr. bådplads hvortil der betales kontingent, dette uanset hvem i husstanden der står som lejer af bådpladsen, og ejer af ejendommen.
Har man ejendom imellem bækkene, der er beboet af ejeren, og ingen bådplads har man en stemme pr. husstand. For at være stemmeberettiget skal man da kunne dokumentere at, man er ejer af, og er tilmeldt folkeregisteret på nævnte ejendom.
Har et medlem flere ejendomme imellem bækkene har man ligeledes kun en stemme da man skal have folkeregisteradresse på en af de ejendomme man ejer.
Hvis man har man stemmeret, er man også opstillingsberettiget til valg til bestyrelsen.
Til ændringer af vedtægter kræves dog et flertal på 3/4 af de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal annonceres i den lokale ugeavis mindst 14 dage før en generalforsamling.
Ønsker et medlem stille et ændringsforslag til vedtægterne skal dette derfor tilgå bestyrelsen inden den 1. februar således det kan annonceres i den lokale ugeavis sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal holdes senest 2. måneder efter den første generalforsamling og hvor foreningens opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

                                                 
                                             § 8.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år af gangen.
For 1978 vælges 5 medlemmer, hvoraf de to, der får flest stemmer, sidder i to år, mens de andre sidder i et år.1. Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal tilstræbes at være ejere af fast ejendom og fastboende i området mellem Hattebækken og Oksebækken. Er det ikke tilfældet skal der vælges 2 af havnens pladslejere.
Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, hvoraf mindst en tilstræbes at være fastboende, begge vælges for et år af gangen. Kan der ikke findes en suppleant mellem bækkene skal det være en af havnens pladslejere.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf den ene er formanden.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.
Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en havnefoged.

                                               
                                             § 9.
Bestyrelsens ansvar og tavshedspligt.
Faldsled havn har status som Privatretligt organiseret havn, og er derfor omfattet af den Selskabsretlige tavshedspligt - og evt. straffelovens tavshedspligtregler, gældende for bestyrelsesmedlemmerne.
Det er strafbart ikke at overholde tavshedspligten for bestyrelsesmedlemmer.
Som bestyrelsesmedlem må man derfor ikke videregive personfølsomme oplysninger om andre uden forudgående accept. Medlemmerne af bestyrelsen har derfor som udgangspunkt tavshedspligt, når det drejer sig om personfølsomme oplysninger, eksempelvis manglende kontingent betaling.

Tavshedspligten gælder ikke for Bestyrelsen som vidt muligt informere om alt, der kan have relevans for de enkelte pladslejere. Det være sig oplysninger om, hvad bestyrelsen arbejder med eller mere praktiske informationer såsom, at der er bestilt en håndværker til en bestemt opgave.
Da Eksklusion af et medlem har relevans for andre pladslejere skal dette også informeres ud til de resterende medlemmer, dog uden at nævne oplysninger, der kan relatere til hvilken pladslejere det omhandler.
Bestyrelsen skal sikre inden bestyrelsesreferaterne læggers ud på havnens hjemmeside, at evt. personfølsomme oplysninger er anonymiseret.
Beder en pladslejer om at få aktindsigt i bestyrelsens referater eller andre af foreningens dokumenter skal dette gives. Personfølsomme oplysninger om andre pladslejere skal anonymiseres inden aktindsigten sker.. Pladslejere har ret til at læse referatet/dokumenterne på et anvist sted, men har ikke krav på, at bestyrelsen kopierer og udleverer dokumenterne


                                                § 10
Det skal føres en generalforsamlingsprotokol og bestyrelsesprotokol.

                                                § 11
Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i foreningen, hvoraf den ene skal være formanden.

                                                § 12
Foreningens regnskab er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af to af generalforsamlingens valgte regnskabskyndige revisorer. Revisorer samt revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

                                                § 13
Bådpladser må ikke sælges, fremlejes eller udlånes.

                                                § 14
Udlejning af bådpladser må ikke ske med henblik på fortjeneste, men foreningen er berettiget til, ved fastsættelse af lejen for pladser, at oparbejde en for havnens drift nødvendig drift- og reservekapital.
Bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen forslag om kontingentets størrelse for den kommende sæson.

                                                § 15
Det er en betingelse for at kunne leje bådplads, at lejeren samtidig optages som medlem af foreningen.
Alle berettiget til at leje en bådplads på de til enhver tid gældende betingelser, og pladser tildeles i den rækkefølge interesserede lejere er skrevet op. Dog har medlemmer af foreningen altid fortrinsret frem for ikke medlemmer.
Bestyrelsen kan fastsætte andre almene retningslinjer for udlejning efter godkendelse af Faaborg – Midtfyn kommunalbestyrelse.
 

                                                § 16
Indskud, der er betalt i forbindelse med lejemål indgåelse, tilbagebetales ved lejemåles ophør.
En lejer kan opsige lejemålet med 3 måneder varsel til den første i en måned. Opsigelsen har dog først gyldighed, når den er accepteret af udlejeren, og denne er berettiget til at anvise opsigelsen, hvis udlejeren ikke kan få genudlejet pladsen fra den dato, hvortil lejemålet er opsagt. I så tilfælde er lejeren fortsat bundet af lejekontrakten.

Lejeren er herefter berettiget til selv at anvise en lejer til pladsen, og udlejer er forpligtet til at acceptere denne lejer, forudsat at den anviste lejer opfylder betingelserne for at leje pladsen m.h.t. bådtype, størrelse m.v.
Den opsigende lejer er frigjort fra sine forpligtelser, når den anviste lejer har underskrevet lejekontrakt med de på dette tidspunkt gældende vilkår og opfyldt kontraktens vilkår, herunder har indbetalt indskud.

                                                § 17
Havnen må alene benyttes som lystbådehavn samt til transport til og fra Vigø og Illumø.

                                                § 18
Bestemmelserne i § 12- 16 må kun ændres med godkendelse af Trafik og kommunikationsministeriet.

                                                § 19
Et medlem og lejers ægtefælle eller livsarving er berettiget til at indtræde som medlem og lejer på uændrede vilkår.

                                                § 20
Bestyrelsen fastsætter i et ordensreglement nærmere regler om havnens benyttelse.

===============

Vedtægterne er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2019 i Svanninge Sognegaard
                                        
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com