Bookmark and Share     English   

                                         Vedtægter for Faldsled havn.

§ 1.
Foreningens navn er ” Faldsled Havn”. Foreningens hjemsted er i Faaborg - Midtfyn kommune.

§ 2.
Foreningens medlemmer er samtlige pladslejere samt ejere af fast ejendom i området mellem Hattebækken og Øksebækken (møllerbækken), samt Illumø og Vigø.

§ 3.
Foreningens formål er at eje og drive Faldsled havn – matr. Nr. 20 Faldsled By, Svanninge

§ 4.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 5.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen. Medlemmer med lejekontrakter indkaldes pr. brev. Til de medlemmer der har mail sendes indkaldelsen elektronisk. Øvrige medlemmer indkaldes ved bekendtgørelse i lokale blade samt på havnens hjemmeside. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Forelæggelse af budget, og årlig kontingent.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
8. behandling af indkomne forslag
9. eventuelt
forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil eller når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom over bestyrelsen. Bestyrelsen skal da straks med mindst 8 dage varsel ved brev/ mail til medlemmerne med lejekontrakt samt øvrige medlemmer ved bekendtgørelse i lokale blade, indkalde til den ekstra ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden.

§ 7
Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Til ændringer af vedtægter kræves dog et flertal på 3/4 af de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til samtlige medlemmer inden generalforsamlingen.
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal holdes senest 2. måneder efter den første generalforsamling og hvor foreningens opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§ 8.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år af gangen.
For 1978 vælges 5 medlemmer, hvoraf de to, der får flest stemmer, sidder i to år, mens de andre sidder i et år. Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal være ejere af fast ejendom og fastboende i området mellem Hattebækken og Oksebækken.
Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, hvoraf mindst en er fastboende, begge vælges for et år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasseret og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.
Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en havnefoged.

§ 9
Det skal føres en generalforsamlingsprotokol og bestyrelsesprotokol.

§ 10
Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i foreningen, hvoraf den ene skal være formanden.

§ 11
Foreningens regnskab er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af to af generalforsamlingens valgte regnskabskyndige revisorer. Revisorer samt revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

§ 12
Bådpladser må ikke sælges, fremlejes eller udlånes.

§ 13
Udlejning af bådpladser må ikke ske med henblik på fortjeneste, men foreningen er berettiget til, ved fastsættelse af lejen for pladser, at oparbejde en for havnens drift nødvendig drift - og reservekapital.
Bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen forslag om kontingentets størrelse for den kommende sæson.

§ 14
Det er en betingelse for at kunne leje bådplads, at lejeren samtidig optages som medlem af foreningen.
Alle berettiget til at leje en bådplads på de til enhver tid gældende betingelser, og pladser tildeles i den rækkefølge interesserede lejere er skrevet op. Dog har medlemmer af foreningen altid fortrinsret frem for ikke medlemmer.
Bestyrelsen kan fastsætte andre almene retningslinjer for udlejning efter godkendelse af Faaborg – Midtfyn kommunalbestyrelse.
§ 15
Indskud, der er betalt i forbindelse med lejemål indgåelse, tilbagebetales ved lejemåles ophør.
En lejer kan opsige lejemålet med 3 måneder varsel til den første i en måned. Opsigelsen har dog først gyldighed, når den er accepteret af udlejeren, og denne er berettiget til at anvise opsigelsen, hvis udlejeren ikke kan få genudlejet pladsen fra den dato, hvortil lejemålet er opsagt. I så tilfælde er lejeren fortsat bundet af lejekontrakten.

Lejeren er herefter berettiget til selv at anvise en lejer til pladsen, og udlejer er forpligtet til at acceptere denne lejer, forudsat at den anviste lejer opfylder betingelserne for at leje pladsen m.h.t. bådtype, størrelse m.v.
Den opsigende lejer er frigjort fra sine forpligtelser, når den anviste lejer har underskrevet lejekontrakt med de på dette tidspunkt gældende vilkår og opfyldt kontraktens vilkår, herunder har indbetalt indskud.

§ 16
Havnen må alene benyttes som lystbådehavn samt til transport til og fra Vigø og Illumø.

§ 17
Bestemmelserne i § 12- 16 må kun ændres med godkendelse af Trafik og kommunikationsministeriet.

§ 18
Et medlem og lejers ægtefælle eller livsarving er berettiget til at indtræde som medlem og lejer på uændrede vilkår.

§ 19
Bestyrelsen fastsætter i et ordensreglement nærmere regler om havnens benyttelse.

===============

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling 18. Marts 2014 i Svanninge Sognegaard
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com